Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Στην πρώτη συνεδρίασή του την Δευτέρα  14  Ιανουαρίου  2013  και  ώρα  18 : 00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού θα αποφασίσει για:

1.    Ορισμός  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού
2.    Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.   
3.    Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  άνω  των  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.
4.    Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  πάσης  φύσεως   εργασιών

5.    Ορισμός  μελών  για  τη  σύσταση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου  Ζηρού
6.    Αντικατάσταση  μελών  Σχολικών  Επιτροπών
7.    Αποδοχή  ποσού  8.820,00 €  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  κάλυψη  δαπανών  για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  αναγκών  κατά  την  προπαρασκευή  και  διενέργεια  των  Βουλευτικών  εκλογών  της   17ης   Ιουνίου  2012
8.    Αποδοχή  ποσού  216.608,26 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 123.461,11 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  93.147,15 €  για  επενδύσεις – έργα ),  υπόλοιπο  του  συνολικού  ποσού  της  Δ΄ δόσης  έτους  2012  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.
9.    Αποδοχή  ποσού  35.458,93 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ( 20.210,67 €  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  και  15.248,26 €  για  επενδύσεις – έργα ),  ποσό  που  αποτελεί  το  1/12  του  συνολικού  ποσού  της  Ε΄ δόσης  έτους  2013  για  την  εξόφληση  των  πάσης  φύσεως  οφειλών  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  τους  Ο.Τ.Α.
10. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου  Ζηρού
11. Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2013  του  Δήμου  Ζηρού
12. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Ασφαλτόστρωση  οδού  και  κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »
13. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Αγροτική  οδοποιία  ( κατασκευή  σωληνωτών )  στη  Δημοτική  Ενότητα  Κρανέας »

Δεν υπάρχουν σχόλια: