Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Την Δευτέρα  08  Απριλίου  2013    και  ώρα  19 : 00 συνεδριάζει        το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:
1.     Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
2.     Ανάθεση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
3.     Τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013  όσον  αφορά  το  έργο  με  τίτλο : « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου »,  προϋπολογισμού  18.541.930,63 €,  λόγω  ανάληψης  της  οικονομικής  διαχείρισης  από  το  Δήμο  Νικολάου  Σκουφά      
4.     Κάλυψη  δαπάνης  ενοικίου  για  τη  στέγαση  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Θεσπρωτικού
5.     Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
6.     Έγκριση  ανάθεσης  της  εργασίας  « Επισκευή  στέγης  στα  γραφεία  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Ζηρού »  
7.     Έγκριση  ανάθεσης  της  εργασίας  « Συντήρηση  αγροτικού  οδικού  δικτύου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου »  
8.     Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ασφαλτόστρωση  οδών  στην  Τ. Κ.  Ριζοβουνίου » 
9.     Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου »
10.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμιάς »
11.  Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Έργα  συντήρησης  οδικού  δικτύου  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου »  προϋπολογισμού 7.200,00 €
12.  Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών »  προϋπολογισμού 15.338,47 €
13.  Καθορισμός  εργασιών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις –               πλακοστρώσεις  –  Φωτισμός  στην  Τοπική  Κοινότητα  Θεσπρωτικού »  προϋπολογισμού 43.000,00 €
14.  Έγκριση  της  αριθ.  14/2013  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου : « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  με                   θέμα : « Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού »
15.  Λύση  μίσθωσης  και  αποβολή  από  το  Δημοτικό  Κατάστημα  ( Καφενείο )  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Μελιανών,  λόγω  ληξιπρόθεσμων  οφειλών


Δεν υπάρχουν σχόλια: