Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου την Δευτέρα 26/8/2013

Την Δευτέρα  26 Αυγούστου  2013    και  ώρα  19 : 00 συνεδριάζει        το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

1.        Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
2.        Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
3.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2013  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013
4.        Έγκριση  συγκρότησης  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων   
5.        Έγκριση  τοποθέτησης  προτομής,  στο  Θεσπρωτικό,  του  αείμνηστου  Ανδρέα  Τούση,  Εισαγγελέως  Αρείου  Πάγου
6.        Αντικατάσταση  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  που  συμμετέχουν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρίας  Ανάπτυξης  Νοτίου  –  Αμβρακικού  Α. Ε.  Ο. Τ. Α.  (  ETANAM             Α. ΕΟ. Τ. Α)    

7.        Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Μελιανών  στον  Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  Μελιανών  για  τη  στέγαση  του  Συλλόγου,  την  ίδρυση  Φωτογραφικού  Μουσείου  και  για  κάθε  άλλη  Πολιτιστική  δραστηριότητα
8.        Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  αίθουσας  του  Δημαρχιακού  καταστήματος  Θεσπρωτικού  για  τη  στέγαση  του  Αγροτικού  Κτηνιατρείου  Θεσπρωτικού
9.        Αποδοχή  παραίτησης  του  Δημοτικού  Συμβούλου  Βέργου  Δημητρίου  από  τακτικό  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβούλιου  της  « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »                 ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ )  και  ορισμός  νέου  τακτικού  μέλους   ( αιρετό  μέλος  προερχόμενο  από  την  πλειοψηφία )
10.    Κλείσιμο  λογαριασμού  από  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α. Ε.  του  πρώην  Δήμου  Φιλιππιάδας  που  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αποκατάσταση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  αποβλήτων ( ΧΑΔΑ )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου                  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τοπικό  Διαμέρισμα  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »   
11.    Τροποποίηση  της  αριθ.  182/2012  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης  των  300.200,00 €  του  ενταγμένου  έργου  με  διακριτικό  τίτλο :  « LA.ROUTE »,  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας  Ελλάδα – Ιταλία  2007 – 2013,  από  το  Πρακτορείο  Πρέβεζας  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού »,  ως  προς  το  κατάστημα  Τράπεζας  και  τον  υπόλογο  διαχειριστή
12.    Τροποποίηση  της  αριθ.  152/2013  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Έγκριση  ανάθεσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο : « Μελέτη  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Δρυοφύτου  Δήμου  Ζηρού »  προϋπολογισμού 15.000,00 € »,  ως  προς  το  συνολικό  προϋπολογισμό  της  μελέτης  ( μείωση  ποσού ) 
13.    Τροποποίηση  των  αριθ.  158/2012,  35/2013,  61/2013  και  113/2013  Αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τον  ορισμό  υπολόγου  διαχειριστή,  λόγω  συνταξιοδότησης  της  τακτικής  υπολόγου  διαχειρίστριας
14.    Τροποποίηση  της  αριθ.  107/2013  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Έγκριση  αποδοχής  ένταξης  της  πράξης  με  τίτλο : « Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Προσαρμό – ΖΩ »  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα                   « Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007 – 2013 »,  αποδοχής  της  σχετικής  πίστωσης  που  αναλογεί  στο  Δήμο  Ζηρού  για  δράσεις  δημοσιότητας – δικτύωσης,  ποσού  10.231,20 €  και  καθορισμός  τρόπου  υλοποίησης  αυτής »,  ως  προς  το  συνολικό  προϋπολογισμό  που  αφορά  το  Δήμο  Ζηρου  ( μείωση ποσού ) 
15.    Έγκριση  μελέτης  του  έργου : « Αστικές  Αναπλάσεις  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  και  έγκριση  υποβολής  πρότασης  ( αίτηση  χρηματοδότησης   πράξης )  στο  πρόγραμμα                          « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 » 
16.    Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : «  Πρότυπα  επιδεικτικά  έργα  αξιοποίησης  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  δράσεις  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  στο  υπό  ανέγερση  κλειστό  Γυμναστήριο  που  βρίσκεται  στο  χώρο  του  ΕΠΑΛ  Φιλιππιάδας »
17.    Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
18.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
19.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Συνδέσεις  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου  με  τις  υφιστάμενες  δεξαμενές  ύδρευσης »
20.    Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Συνδέσεις  παροχών  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς »
21.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Πεζοδρομήσεις  εντός  της  πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
22.    Συζήτηση  σχετικά  με  την  αποκατάσταση  του  λατομικού  χώρου  του  πρώην  Λατομείου  Νέας  Κερασούντας
23.    Εξέταση  απόφασης  Τοπικού  Συμβουλίου  Παπαδατών  για  τη  διάνοιξη  δρόμων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών
24.     Λήψη  απόφασης  περί  της  μισθωτικής  σύμβασης  της  Κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  του  Δημητρίου  Δήμου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
25.    Λήψη  απόφασης  περί  της  μισθωτικής  σύμβασης  της  Κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  του  Φίλιππου  Μπακάρα  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
26.    Συζήτηση  επί  αιτήσεως  Αφών  Ρέντζιου  περί  εκμίσθωσης  ή  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
27.    Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  του  Θεσπρωτικού  έτους  2013
28.    Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  της  Φιλιππιάδας  έτους  2013


10 σχόλια:

filoiko είπε...

Κάθονται στο καφενείο δίπλα στον ΟΤΕ απέναντι από το Δημοτικό σχολείο.
Πέρναγα και με φωναξαν για καφέ.
Και τράβηξα την φωτογραφία.
Είναι συνομίληκοι.
...γεννηθέντες εκεί στο 1953
...κληρωτοί το 1973
...εξηντάρηδες το 2013.

Ανώνυμος είπε...

Αχος βαρυς ακουγεται καθε απογευμα στην κεντρικη πλατεια της Φιλιππιαδας. Οχι δεν προκειται για γαμο ουτε και για πολεμο. Ιδιοκτητης καφετερειας ριχνει στον πλατανο εξω απο το μαγαζι του κροτιδες για να φυγουν τα πουλια. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ!

filoiko είπε...

Στα σύννεφα ρίχνουν για να βγει μπροστά το φεγγάρι.

Ανώνυμος είπε...

Ουτε για τα σπουργίτια ούτε για τα σύννεφα ρίχνει τις κροτίδες.
Τις ρίχνει για να φύγει κάποιος ιδιοκτήτης που ηρθε να μείνει για κανα μήνα στο σπίτι του στην πλατεία.

Ανώνυμος είπε...

αγοραστε μια πλαστικια γατουλα απο τη νιτσα και βαλτε τη ψηλα σε ενα καλαμι.στη συνεχεια, βολτα με το σκιαχτρο γυρω απο τον πλατανο.

οταν τα πουλια μετα απο μερες εμπεδωσουν οτι εκει νο-ξανα,
φερτε μου το καλαμι
να περιλαβω μερικους-μερικους που ακουν ξεφτιλε κλα(ρι)νιές,

Ανώνυμος είπε...

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ´ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ´ .
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΗΤΑΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ´Η ΟΧΙ.

ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ.

ΕΛΕΟΣ .

Η ΒΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΖΕΙ .

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ?

A ΞΕΧΑΣΑ. ΘΕΛΟΥΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ? ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΟ ΠΩ.


Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΝΟΜΙΖΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ.
ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΕΙ ΠΑΝΕ
ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ.ΑΜ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΟΛΗΤΟ ΜΑΣ....ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ;

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΚΟΥΣ?

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΚΟΥΣ?

TO OIKOΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ?

Ανώνυμος είπε...

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

Ανώνυμος είπε...

Η "ΜΑΝΤΡΑ" ΣΤΗ ΓΕΦ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΔΩΣΕ-ΔΙΝΕΙ ΕΝΟΙΚΙΟ;
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΑΑΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ......