Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου Παρασκευη 15 Νοε 2013

 Tην  Παρασκευή  15  Νοεμβρίου  2013  και  ώρα  19 : 00΄   συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα   παρακάτω  θέματα  στην  ημερήσια  διάταξη :
1.             Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
2.             Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
3.             Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2013  του  Δήμου  Ζηρού
4.             Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2013  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013
5.             Έγκριση  της  αριθ.  70/2013  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου                    « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2014
6.             Έγκριση  διεξαγωγής  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  Παντοπωλείου  για  τα  λειτουργούντα  προγράμματα  του  Ν. Π. Δ. Δ.  του  Δήμου  Ζηρού,  για  το  έτος  2014 
7.             Έγκριση  διεξαγωγής  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  καυσίμων  Θέρμανσης – Κίνησης  και  Λιπαντικών  του  Δήμου  Ζηρού,  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού,  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  και  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  για  το  έτος  2014 
8.             Έγκριση  διεξαγωγής  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  του  Δήμου  Ζηρού,  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού,  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  και  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  για  το  έτος  2014 
9.             Τροποποίηση  της  αριθ.  218/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα :                      « Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Τ. Ε. Ι.,  που  επιθυμούν  να  κάνουν την πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  μας  και  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης » 

10.         Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
11.         Ονομασία  οδών  και  πλατειών
12.         Έγκριση  αποδοχής  ξυλώδους  όγκων  καυσόξυλων  δρυός  από  τη  θέση  « Αγνάντιο »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  και  διάθεσης  αυτών  στους  κατοίκους  της  περιοχής  για  κάλυψη  ατομικών  αναγκών  τους
13.         Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου  για  τη  σύσταση  επιτροπής  κρίσης,  παρακολούθησης  και  παραλαβής  καλλιτεχνικών  έργων  που  εκτελούνται  με  απ΄ ευθείας  ανάθεση 
14.         Συζήτηση  σχετικά  με  τη  χωροθέτηση  του  Σταθμού  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  ( Σ. Μ. Α. ) Περιφέρειας  Ηπείρου 
15.         Λήψη  απόφασης  επί  αιτήσεως  Αναστασίας  χας  Ιωάννη  Καραμπά  κλπ.  για  διάνοιξη  δρόμου  διανομής  που  βρίσκεται  στην  θέση  « Ξηρόκαμπος »  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου
16.         Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο :  « Μελέτη  εσωτερικού  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ. Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  20.000,00 €
17.         Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  έργου  δράσης  L 321-2  στο  πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  Γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας »,  προϋπολογισμού  83.000,01 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  Αποδοχής  των  όρων  ένταξης,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του
18.         Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  έργου  δράσης  L 321-1  στο  πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  του  έργου  με  τίτλο : « Έργα  πρόσβασης  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  στην   Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας »,  προϋπολογισμού  59.999,97 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  Αποδοχής  των  όρων  ένταξης,  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του
19.         Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  1.712.433,61 €  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή
20.          Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  303.075,35 €  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 
21.         Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  624.553,29 €  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  πληρωμή  λογαριασμών  του  έργου : « Ανάπλαση  Κεντρικών  οδών  της  πόλεως  της  Φιλιππιάδας »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 
22.         Τροποποίηση  της  αριθ.  175/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα :                           « Αποδοχή  ποσού  150.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών – Μεταφορών  και  Δικτύων  για  την  εκτέλεση  του   έργου : ‘’ Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ‘’,  όσον  αφορά  των  καθορισμό  εργασιών 
23.         Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως τη δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’ της Τοπικής Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Ζηρού »
24.         Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως τη δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’ της Τοπικής Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Ζηρού »
25.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  της  εργασίας  με  τίτλο :                          « Παροχή  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο : ‘’  LAROUTE ‘’ »
26.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Κατασκευή  ελαστικού  δαπέδου  σε  υφιστάμενα  γήπεδα  τένις »
27.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νικολιτσίου »

28.         Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών »

Δεν υπάρχουν σχόλια: