Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Εξ αναβολής λόγω απαρτίας συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2014

Tην  Τετάρτη 18  Δεκεμβρίου  2013  και  ώρα  18 : 00΄   συνεδριάζει  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα   παρακάτω  θέματα  στην  ημερήσια  διάταξη :1.             Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
2.             Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
3.             Αποδοχή  ποσού  37.105,26 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2013  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 
4.             Αποδοχή  ποσού  60.723,90 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  στην   ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. )  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  « Βοήθεια  στο  Σπίτι »
5.             Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού
6.             Αντικατάσταση  μελών  Σχολικών  Επιτροπών
7.      
       Γνωμοδότηση  επί  προτάσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  σχετικά  με  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού  έτους  2014 – 2015
8.             Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  σε  έγγραφο  του  Ο.Α.Ε.Δ.  σχετικά  με  τη  λειτουργία  γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στο  Δήμο  μας 
9.             Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  κενής  αίθουσας  του  πρώην  Νηπιαγωγείου  Γυμνοτόπου στον Αγροτικό  Γυναικείο  Συνεταιρισμό  Γυμνοτόπου  για  τη στέγασή  του  

10.        Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων
11.        Αποδοχή  δασικών  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2014  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού
12.        Εξέταση  αιτήματος  της  αναδόχου  εταιρείας  PLANTECH  για  τροποποίηση  σύμβασης  της  εργασίας με τίτλο : « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο :  ‘’  LAROUTE ‘’ »
13.        Έγκριση  μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  κατασκευή  ρολογιού  « Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου »


Η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  για  τους  εξής  λόγους :
Είναι  η  δεύτερη  πρόσκληση  σε  προγραμματισμένη  συνεδρίαση  που  ήταν  να  γίνει  στις  17  Δεκεμβρίου  και  δεν  έγινε  λόγω  έλλειψης  απαρτίας.
Η  δεύτερη  πρόσκληση  περιλαμβάνει  τα  ίδια  θέματα,  όπως  και  η  τρίτη  πρόσκληση  κατά  την  οποία  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  συνεδριάσει  και  με  το  1/3  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μόνο  με  τα  ίδια  θέματα  που  είχαν  εγγραφεί  στην  αρχική  ημερήσια  διάταξη.
Λόγω  των  εορτών  των  Χριστουγέννων  οι  εργάσιμες  ημέρες  μέχρι  τέλους  του  έτους  είναι  ελάχιστες  και  υπάρχουν  θέματα  που  θα  πρέπει  να  εγκριθούν  αυτό  το  οικονομικό  έτος,  όπως  το  1ο  θέμα  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2013  κλπ,  επίσης  υπάρχουν  θέματα  τα  οποία  αφορούν  χρήματα  εργαζομένων  όπως  το 4ο  θέμα  που  θα  πρέπει  να  δοθούν  τα  χρήματα  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  η  οποία  στη  συνέχεια  θα  πρέπει  να  τα  δώσει  στους  εργαζομένους  πριν  από  τις  γιορτές,  άλλο  ένα  επείγον  θέμα  είναι  το   7ο  αφού  μέχρι  τις  20  Δεκεμβρίου  θα  πρέπει  να  στείλουμε  τις  προτάσεις  μας  στο  Υπουργείο  Παιδείας  και  θρησκευμάτων  για  τις  μεταβολές  των  σχολικών  μονάδων  κλπ.
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  η  συνεδρίαση  κρίνεται  κατεπείγουσα.    


Δεν υπάρχουν σχόλια: