ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ:απευθείας σύνδεση με φωλιά πελαργών.

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαντολογικών Επιπτώσεων-Προχωράει το ΓΠΣ για την Φιλιππιάδα (όλο το κείμενο)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Θέμα : Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας.
Έχοντας υπόψη:
1.    Το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) και το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2011).
2.    Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3.    Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2011).
4.    Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2011) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5.    Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), και το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).
6.    Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».7.    Το Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
8.    Το Ν.2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦεΚ 124/Α/97) όπως τροποποιήθηκε με: το Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/1999), το Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012).
9.    Το Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
10.  Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
11.  Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
12.  Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).
13.  Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14.  Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
15.  Το Π.Δ.221/1998 (ΦΕΚ 174/Α/1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001) και το Π.Δ. 35/2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009).
16.  Την υπ’ αριθ. 6876/4871/2008 (ΦΕΚ 128/Β/2008) Απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».
17.  Την υπ’ αριθ. Υ436/3-4-2014 (ΦΕΚ 831/Β/3-4-2014) Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά».
18.  Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 125/Β/2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Σχετικά με την Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
19.  Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008).
20.  Την υπ’ αριθ. 9572/1845/2000 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 209/Δ/2000) «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών»
21.  Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθ. 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β/2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».
22.  Την ΚΥΑ 11989/2008 (ΦΕΚ 123/Δ/2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
23.  Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ...», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).
24.  Την υπ’ αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Α'209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
25.  Την ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4 ,5 ,6 και 7 του Ν.4014/2011, ...».
26.  Τη με αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) οικ.: 129756/8-6-2007 Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με Αριθμ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (ΦΕΚ /1225/Β/05. 09.2006) ΚΥΑ».
27.  Την με Α.Π.: οικ. 131334/15-10-2010 Εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υπουργού ΠΕΚΑ) «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)».
28.  Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως: η επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές και προστατευόμενες περιοχές καθώς και η προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων.
29.  Το με Α.Π.: 20679/11-11-2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (Α.Π. ΕΥΠΕ 205015/14-11-2011), και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ μ’ αυτό.
30.  Το με Α.Π. ΕΥΠΕ; οικ.197680/20-4-2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τη ΣΜΠΕ.
31.  Το με Α.Π.: 12274/24-7-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (Α.Π. ΕΥΠΕ; 200905/27-7-2012), και τη συμπληρωμένη - αναθεωρημένη ΣΜΠΕ (εφεξής «ΣΜΠΕ») του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας (εφεξής «Σχέδιο») που υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ μ’ αυτό.
32.  Το από 10-8-2012 έγγραφο της προς την ΕΥΠΕ, με επεξηγηματικά στοιχεία (Α.Π. ΕΥΠΕ; 201269/10-8-2012).
33.  Το με Α.Π. ΕΥΠΕ; οικ.201311/20-8-2012 έγγραφο της ΕΥΠΕ με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΣΜΠΕ του Σχεδίου.
34.  Το με Α.Π.; 19169/28-1-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (Α.Π. ΕΥΠΕ; 165845/5-2-2013), με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ επιπλέον αντίτυπα της ΣΜΠΕ.
35.  Το από 1-4-2013 έγγραφο της μελετήτριας της ΣΜΠΕ κας Χριστιάνας Μαμάτση με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ ψηφιακά αντίτυπα της ΣΜΠΕ (Α.Π. ΕΥΠΕ; 167281/1­4-2013).
36.  Το με Α.Π. ΕΥΠΕ; οικ.167164/26-3-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα (1) αντίτυπο της ΣΜΠΕ (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) προς; τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΔΦΠ) της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ) του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, το Γ2 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του τέως (τ.) Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (και πλέον του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), τη Δ/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, τη Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τη Δ/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του τ. Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού (και πλέον του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη ΛΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΕΜΤΕ) Ηπείρου, την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Α.Δ.) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της εν λόγω Α.Δ., τη Δ/νση Δασών Ν. Πρέβεζας της εν λόγω Α.Δ., το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ΤΠΥ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πρέβεζας, και το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
37.  Το με Α.Π.; 777/9-4-2013 έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ Ηπείρου, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 167576/15-4-2013).
38.  Το με Α.Π.; 1556/12-4-2013 έγγραφο της ΛΓ' ΕΠΚΑ, στο οποίο παρέχονται στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο του Ορράου (Α.Π. ΕΥΠΕ; 167750/22-4-2013), και το γεγονός ότι ο εν λόγω χώρος ευρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου του Δήμου Ζηρού, και ως εκ τούτου είναι εκτός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου.
39.  Το με Α.Π.; 18802/1122/30-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 168074/13-5-2013).
40.  Το με Α.Π.; 690/25-4-2013 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 168096/13-5-2013).
41.  Το με Α.Π.; Φ/Α.4/8/4302/335/14-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του τ. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ; 168223/17-5-2013).
42.  Το με Α.Π.; 18787/503/22-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου, με τη θετική γνωμοδότησή της και παρατηρήσεις για το Σχέδιο του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ; 168489/30-5-2013).
43.  Το με Α.Π.; ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/Φ33/61734/29217/4100/2095/28-5- 2013 έγγραφο του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της ΔΙΠΚΑ του τ. Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού, προς τη ΛΓ' ΕΠΚΑ (κοινοποιηθέν στην ΕΥΠΕ), με το οποίο ζητείται η γνωμοδότησή της (Α.Π. ΕΥΠΕ; 168543/3-6-2013).
44.  Το με Α.Π.; 49463/1738/20-6-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169096/1-7-2013), και τις συνημμένες; α) την υπ’ αριθ. 8/53/29-5-2013 Απόφαση της εν λόγω Επιτροπής, με την κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο, υπό «την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας καθώς και οι όροι που θα εγκριθούν - επιβληθούν με τη σχετική απόφαση έγκρισης της Μ.Π.Ε.», και β) την από 16-5-2013 Εισήγηση της ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Ηπείρου για το Σχέδιο.
45.  Το από 28-5-20013 έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζηρού «Συνεργασία Πολιτών» προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με απόψεις επί της ΣΜΠΕ και του Σχεδίου, που διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ με το με Α.Π.; 49463/1738/20-6-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169096/1-7-2013).
46.  Το (άνευ ημερομηνίας) έγγραφο της «Επιτροπής Πολιτών Φιλιππιάδας» προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με απόψεις επί της ΣΜΠΕ και του Σχεδίου, που διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ με το με Α.Π.; 49463/1738/20-6-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169096/1-7-2013).
47.  Το με Α.Π.; 30687/1283/31-5-2013 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Α.Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με τη θετική γνωμοδότησή της και παρατηρήσεις για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169398/12-7-2013).
48.  Το με Α.Π.; 929/24-7-2013 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, με όρους για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169593/25-7-2013).
49.  Το με Α.Π.; Φ.916.130/2/264656/17-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής/2ο Γρ/1 του ΓΕΕΘΑ, με τη θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο (Α.Π. ΕΥΠΕ; 169604/26-7­2013).
50.  Το με Α.Π.; ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ33/187522/100264/12605/5826/14-10- 2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το Σχέδιο του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ; 171211/18-10-2013), και το γεγονός ότι ο αναφερόμενος σ’ αυτό χώρος του Ορράου ευρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου του Δήμου Ζηρού, και ως εκ τούτου είναι εκτός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου.
51.  Το με Α.Π.; 17793/22-10-2013 έγγραφο του Δήμου Ζηρού, καθώς και; α) το συνημμένο έγγραφο του με Α.Π.; 10057/28-6-2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ; 171359/25-10-2013), με το οποίο διαβιβάσθηκε ανακοίνωση δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ προς τις εφημερίδες «Βήμα της Πρέβεζας» και «Πρέβεζα», και β) τα συνημμένα αποκόμματα των ως άνω εφημερίδων (της 29ης-30ης/6/2013 και 2ας/7/2013 αντίστοιχα) με την ανακοίνωση δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ.
52.  Το γεγονός ότι;
52.1.  Αρμόδιος σε υπουργικό επίπεδο για την έκδοση πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα που αφορούν τη χωροταξία και το αστικό περιβάλλον είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101/Β/2012) Απόφαση Πρωθυπουργού, και συνεπώς ο ίδιος αποτελεί τον «αρμόδιο κατά τομέα Υπουργό» που θα πρέπει να συνυπογράψει την Απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 9 του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006.
52.2.  Το Σχέδιο του θέματος δεν είναι περιφερειακού επιπέδου, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η συνυπογραφή της Απόφασης έγκρισής του από τον Υπουργό Οικονομικών, ασχέτως του εάν περιλαμβάνει έργα ή δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων γίνεται στο σύνολό τους ή εν μέρει από κοινοτικούς πόρους.
52.3.  Βάσει των προηγούμενων δύο υποπαραγράφων και της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), η έγκριση της ΣΜΠΕ του Σχεδίου του θέματος και του ιδίου του Σχεδίου πραγματοποιείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ.
53.  Το γεγονός ότι η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, το ΤΔΦΠ / ΔΠΣ του ΥΠΕΚΑ, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, και η Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, δεν διαβίβασαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ την άποψή τους επί της ΣΜΠΕ εντός της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 προθεσμίας, και κατά συνέπεια σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ, η ΕΥΠΕ δύναται να προβεί στην εισήγηση για την έκδοση Απόφασης έγκρισης ή μη της ΣΜΠΕ του Σχεδίου, ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις τους.
54.  Το με α.π. 106193/1064π.ε./18-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας, εφεξής «Σχέδιο», όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α' της παρούσας Απόφασης, και υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του ΓΠΣ, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού.
Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, είναι η περιοχή εντός των ορίων της Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού, Νομού Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.
Α2. Σκοπός - στόχοι του Σχεδίου
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου και γενικότερα του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του, κατά τρόπο σύμφωνο με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλοντα στην αξιοποίηση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής.
Οι κύριοι στόχοι του Σχεδίου είναι;
1.    Η διαφύλαξη και ενίσχυση του ρόλου της Δ.Ε. Φιλιππιάδας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
2.    Η προσαρμογή στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Ηπείρου.
3.    Η ικανοποίηση βασικών αναγκών όλων των κοινωνικών ομάδων (στέγαση, εργασία, εκπαίδευση, πρόνοια, περίθαλψη).
4.    Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
5.    Η ικανοποίηση των αναγκών οικιστικής ανάπτυξης, με διαφοροποιημένους όρους ανάλογα με το διαφορετικό χαρακτήρα και τις ανάγκες των οικισμών.
6.    Η διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία).
7.    Ο καθορισμός ζωνών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με διασφάλιση της αρμονικής ανάπτυξης και συνύπαρξης των αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.
8.    Η οργάνωση νέων δυναμικών δραστηριοτήτων (βιομηχανία, μεταποίηση, τουρισμός).
9.    Η προστασία από φυσικούς κινδύνους (πυρκαϊές, πλημμύρες, καθιζήσεις).
10.  Η διαφύλαξη και ανάδειξη των στοιχείων της τοπικής φυσιογνωμίας (τοπίο, δομημένο περιβάλλον, αγροτικός χώρος και ορεινός χώρος), με σκοπό την προσέλκυση δραστηριοτήτων και επενδύσεων ειδικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός), που θα ενισχύσουν το εισόδημα των κατοίκων της περιοχής, θα τονώσουν τον εξωαστικό χώρο, και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
11.  Η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού δυναμικού, ώστε ο πολιτισμός να ενταχθεί στην αναπτυξιακή διαδικασία και η Δ.Ε. να αποκτήσει τη δέουσα προβολή.
12.  Η εντός του πλαισίου της αειφόρου ανάπτυξης βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων με διατήρηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, μέσω εφαρμογής διαχειριστικού σχεδίου που θα βασίζεται στην οικονομία και την ευελιξία των μέτρων.
13.  Η ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, που θα στηρίζεται στη διατήρηση των οικολογικών λειτουργιών και του τοπίου, και επιπλέον θα ικανοποιεί τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου για οικοτουριστική ανάπτυξη.
14.  Η επίτευξη χαμηλού κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δραστηριοτήτων.
15.  Η εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης και ενεργού συμμετοχής των κατοίκων και των τοπικών παραγόντων στη διαμόρφωση, λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή του Σχεδίου.
16.  Η βέλτιστη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη χωρική οργάνωση και οικιστική ανάπτυξη, και αναλυτικότερα;
16.1.   Η πρόληψη ή και μείωση της ρύπανσης και μόλυνσης από υφιστάμενες και προτεινόμενες δράσεις, με οργανωμένη χωροθέτηση των χρήσεων γης.
16.2.    Η πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον (πχ βιοποικιλότητα, τοπίο).
16.3.    Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το περιβάλλον για την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη.
16.4.    Η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας.
16.5.    Η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
16.6.    Η προστασία και αποκατάσταση του εδάφους.
16.7.    Η προστασία και ενίσχυση των υδατικών πόρων.
16.8.    Η προστασία, ανάδειξη και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας χρήσης των φυσικών πόρων.
16.9.    Η προστασία και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
16.10. Η εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πολιτικών ανάπτυξης των παραγωγικών τομέων, προς βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
16.11. Η προστασία και ενίσχυση του χαρακτήρα και της ποιότητας του τοπίου.
16.12. Η προστασία και ανάδειξη αρχιτεκτονικών συνόλων.
16.13. Η προστασία και ανάδειξη περιοχών ειδικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. περιοχές NATURA 2000).
Το Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα στοχοθεσίας το 2030, και βασίζεται σε σενάριο πληθυσμιακής εξέλιξης που προβλέπει πραγματικό πληθυσμό της Δ.Ε. Φιλιππιάδας 9.093 κατοίκους το 2021 και 9.408 κατοίκους το 2030. Λόγω του μικρού αριθμού εποχιακών κατοίκων και της δευτερεύουσας σημασίας που δίνεται στην τουριστική ανάπτυξη της Δ.Ε., ο εποχικός πληθυσμός δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το ποσοστό κοινόχρηστων - κοινωφελών χώρων θεωρείται ίσο με το 25% της συνολικής έκτασης για τους οικισμούς Φιλιππιάδα, Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα και 15% για τους υπόλοιπους. Ο δείκτης κατοίκησης α’ κατοικίας θεωρείται για όλους τους οικισμούς κ = 35 m[1] κτίσματος / κάτοικο, και ο δείκτης κοινωνικού και τεχνικού εξοπλισμού u= 19 m2 γηπέδου/κάτοικο. Ο συντελεστής κορεσμού επιλέγεται λ=0,50 για τη Φιλιππιάδα, το Ελευθεροχώρι και την Παλαιά Φιλιππιάδα και λ=0,40 για τους υπόλοιπους οικισμούς.
2.1.8.      ΠΕΠ 3β: Ζώνη II Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου - 34.854 στρ.
2.1.9.      ΠΕΠ 4: Αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες - 1.697,4 στρ.
2.1.10.    ΠΕΠ 5: Παραποτάμιες και παραρεμάτιες ζώνες - 2.622,7 στρ.
2.1.11.    ΠΕΠ 6: Ζώνες προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων - 28.059,3 στρ.
2.2.         Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ)
Διακρίνονται τέσσερεις (4) ΠΕΠΔ:
2.2.1.      ΠΕΠΔ 1α: Ζώνη Γεωργικής Γης Α’ Προτεραιότητας (Ζώνη Αναδασμών) -
11.                 986,4 στρ., προς μετονομασία σε Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας δυνάμει της παρούσας
2.2.2.      ΠΕΠΔ 1β: Ζώνη Απλής Γεωργικής Γης - Λειτουργικής Προστασίας και Ανάδειξης
Αγροτικού Τοπίου - 5.214,8 στρ.
2.2.3.      ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Ελεγχόμενης Κτηνοτροφίας (αντιστοιχεί στη Ζώνη ΙΙΙ
προστασίας πηγών Αγίου Γεωργίου) - 18.903,4 στρ.
2.2.4.      ΠΕΠΔ 3: Περιοχή εναλλακτικού τουρισμού ποταμού Λούρου - 2.675,7 στρ.
2.3.        Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Διακρίνονται δύο (2) Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων:
2.3.1.      ΒΙΠΑ Βιομηχανικό Πάρκο στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου -
2.422,6  στρ.
2.3.2.      ΠΟΑΠΔ Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
πτηνο-κτηνοτροφικών χρήσεων στην περιοχή «Μπουσούλιζα» - 4.957,743 στρ.
2.4.        Οικιστικοί Υποδοχείς Διακρίνονται δεκαέξι (16) οικιστικοί υποδοχείς:
2.4.1.
Νέα Φιλιππιάδα και Επέκταση, Παλαιά Φιλιππιάδα, Ελευθεροχώρι - 842,25 στρ εκ των οποίων 444,4 στρ. υφιστάμενα και 397,85 στρ. επέκταση
2.4.2.
Νέα Κερασούντα 448,8 στρ.
2.4.3.
Άγιος Γεώργιος 595,2 στρ.
2.4.4.
Γυμνότοπος 930,3 στρ.
2.4.5.
Πέτρα 1.058,9 στρ.
2.4.6.
Κερασώνα 260,2 στρ.
2.4.7.
Δρυόφυτο 804,9 στρ.
2.4.8.
Παναγιά 377,7 στρ.
2.4.9.
Κλεισούρα 376,3 στρ.
0.
.4.
2.
Ρωμιά 671,1 στρ.
2.4.11.
Ηλιοβούνι 124,7 στρ.
2.4.12.
Γωνιά 138,1 στρ.
2.4.13.
Αγ. Φανερωμένη 386,8 στρ.
2.4.14.
Βούλιστα 632 στρ.
2.4.15.
Εργατικές κατοικίες 41,415 στρ.

Οι οικισμοί της Δ.Ε. Φιλιππιάδας οργανώνονται λειτουργικά σε τρεις (3) οικιστικές ενότητες ή κατηγορίες:
Η 1η κατηγορία περιλαμβάνει τους τρεις οικισμούς, που αποτελούν την Έδρα της Δ.Ε. (Νέα Φιλιππιάδα, Παλαιά Φιλιππιάδα και Ελευθεροχώρι), και ανήκουν στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας.
Η 2η κατηγορία περιλαμβάνει τους πέντε οικισμούς που δεν εμπίπτουν στις Ζώνες προστασίας των Πηγών Αγίου Γεωργίου (Γυμνότοπος, Ν. Κερασούντα , Ηλιοβούνι, Πέτρα και Ρωμιά) και ανήκουν στις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Γυμνότοπου, Ν. Κερασούντας, Πέτρας και Ρωμιάς.
Η 3η κατηγορία περιλαμβάνει τους οκτώ οικισμούς που εμπίπτουν στις Ζώνες προστασίας των Πηγών Αγίου Γεωργίου (Άγιο Γεώργιο, Δρυόφυτο, Κερασώνα, Αγία Φανερωμένη, Κλεισούρα, Παναγιά, Γωνιά και Βούλιστα) και ανήκουν στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δρυόφυτου, Κερασώνας, Κλεισούρας και Παναγιάς.
2.5.    Ειδικές Χρήσεις
Διακρίνονται τρεις (3) ζώνες ειδικών χρήσεων:
2.5.1.      Κοιμητήρια
2.5.2.      Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
2.5.3.      Εγκαταστάσεις ΔΕΗ
2.6.         Περιοχές Απαγόρευσης Δόμησης Διακρίνονται τρεις (3) ζώνες απαγόρευσης δόμησης:
2.6.1.      Περιοχή γεωλογικά ακατάλληλη για δόμηση - 756 στρ.
2.6.2.      Ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
2.6.3.      Ζώνη Ασφαλείας Δυτικού άξονα, Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
Μεταξύ άλλων στο Σχέδιο (στάδιο Β1) προβλέπονται τα ακόλουθα:
3.1.    Επέκταση του σχεδίου πόλης της Νέας Φιλιππιάδας, η οποία περιλαμβάνει τις ήδη δομημένες εκτάσεις α’ κατοικίας στα δυτικά της πόλης και αδόμητες εκτάσεις του κάμπου στα ανατολικά, με χρήση αμιγούς κατοικίας του άρθρου 2 του Π.Δ. 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987), προς εκτόνωση των οικιστικών πιέσεων στο συγκρότημα της έδρας της Δ.Ε. Φιλιππιάδας και του Δήμου Ζηρού.
3.2.    Πολεοδόμηση των μη οριοθετημένων προ του 1923 οικισμών Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα, για την οργάνωση της δόμησης.
3.3.    Ολική αναθεώρηση του εγκεκριμένου το 1953 σχεδίου πόλης της Νέας Φιλιππιάδας, για λόγους εφαρμογής του παρόντος ΓΠΣ αλλά και αρτιότερης οργάνωσης της πόλης (χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού, πεζοδρόμησης οδών κλπ).
3.4.    Εξαίρεση των δασικών εκτάσεων από τους οριοθετημένους οικισμούς και χαρακτηρισμός τους ως ΠΕΠ, μετά από έκδοση πράξης χαρακτηρισμού για τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των ορίων των ως άνω οικισμών (διαδικασία ολοκληρωθείσα στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου, Νέας Κερασούντας και Ηλιοβουνίου).
3.5.    Τροποποίηση του ορίου του οικισμού Πέτρα, λόγω του ελώδους χαρακτήρα τμήματος της εντός ορίου περιοχής.
3.6.    Πολεοδομική οργάνωση των οικισμών με σχέδιο διανομής, για το τμήμα τους που δεν εντάσσεται στο ως άνω σχέδιο.
3.7.    Μείωση του συντελεστή δόμησης στη Ν. Φιλιππιάδα από 2,10 σε 1,60 στο τομέα Α, και από 1,80 σε 1,35 στον τομέα Β, και επιβολή συντελεστή δόμησης 0,80 στο (νέο) τομέα Γ.
3.8.    Αναθεώρηση των όρων δόμησης σε οριοθετημένους οικισμούς, με μείωση του κλιμακωτού συντελεστή δόμησης από 1,60 σε 1,00 για την 1η κλίμακα (εμβαδού έως 100π2), και μείωση του μέσου συντελεστή δόμησης στο σύνολο ή σε τμήματα των οικισμών (στον Αγ. Γεώργιο από 0,76 σε 0,64 για τον τομέα Α, στο Γυμνότοπο από
0,        85 σε 0,70 για το σύνολό του, στη Ν. Κερασούντα από 1,00 σε 0,80 στο συνεκτικό τμήμα, στους πλείστους των υπόλοιπων οικισμών από 1,00 σε 0,80), με εξαίρεση τους οικισμούς Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα όπου παραμένει 0,80.
3.9.    Έγκριση της μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την κατασκευή Εργατικών Κατοικιών νότια του Ελευθεροχωρίου.
3.10.  Ανάπλαση και ανάδειξη των παραδοσιακών κτιρίων και του αστικού ιστού της Νέας Φιλιππιάδας και των λοιπών οικισμών.
3.11.  Επιβολή μορφολογικών χαρακτηριστικών στα κτίρια κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης, προς βελτίωση της εικόνας των οικισμών με τη διαμόρφωση τους ως οικιστικών συνόλων με ενιαίο και διακριτό χαρακτήρα. Προς την ίδια κατεύθυνση διαμόρφωση των δρόμων και οργάνωση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης.
3.12.  Εκπόνηση μελέτης για την επιβολή μορφολογικών χαρακτηριστικών στα νέα κτίρια, προς επίτευξη αρχιτεκτονικής συνοχής των οικισμών που δομήθηκαν χωρίς ενιαίο μορφολογικό χαρακτήρα, για την αύξηση της ελκυστικότητας και αναβάθμιση της περιοχής.
3.13.  Κήρυξη του οικισμού Παιδόπολης Ζηρού ως διατηρητέου οικιστικού συνόλου, και χρήση του ως κέντρου εκπαίδευσης, τουρισμού και αναψυχής.
3.14.  Χωροθέτηση και πολεοδόμηση ΒΙΠΑ, σε έκταση 2.425 στρ. περίπου στο νότιο τμήμα της Δ.Ε., νότια της εθνικής οδού Πρέβεζας - Φιλιππιάδας και στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου, όπου υπάρχει σήμερα συγκέντρωση μονάδων μεταποίησης κυρίως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
3.15.  Χωροθέτηση ΠΟΑΠΔ για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη της πτηνο­κτηνοτροφίας στο νότιο ημιορεινό τμήμα του Δήμου, το οποίο εκτείνεται δυτικά της πόλης της Φιλιππιάδας και βόρεια της εθνικής οδού κατά το τμήμα της από Ν. Κερασούντα μέχρι Φιλιππιάδα.
3.16.  Επιβολή ειδικών ρυθμίσεων χρήσεων κτηνοτροφίας στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του δήμου (ΠΕΠΔ2), ενώ για το σύνολο της έκτασης του Δήμου θα ισχύουν οι ρυθμίσεις προστασίας των οικισμών από τις περιβαλλοντικές συνέπειες των χρήσεων αυτών.
3.17.  Χωροθέτηση Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ1α - ΠΕΠΔ 3).
3.18.  Παροχή κατευθύνσεων για τη χωροθέτηση άλλων χρήσεων (π.χ. κοιμητήρια).
3.19.  Προσδιορισμός Περιοχών Απαγόρευσης Δόμησης λόγω επικινδυνότητας (ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης, ζώνη δυτικού άξονα κλπ).
3.20.  Χωροθέτηση Ειδικών Χρήσεων Αναψυχής και Τουρισμού. Μεταξύ άλλων προτείνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών τουρισμού και αναψυχής σε όλο το μήκος του ποταμού Λούρου, όπου αυτό είναι δυνατόν από τη μορφολογία του εδάφους και τις παρακείμενες υφιστάμενες χρήσεις, και η εντατικοποίηση της (ήπιας) τουριστικής ανάπτυξης σε επιλεγμένους οικισμούς - σταθμούς κατά μήκος της πορείας του Λούρου, είτε με ρυθμίσεις ΠΕΠΔ είτε με εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών καθορισμό χρήσεων. Για τη Λίμνη Ζηρού προτείνεται η παρόχθια αξιοποίηση για χρήσεις ήπιας αναψυχής και δασικού τουρισμού, και η πολυδιάστατη αξιοποίηση της Παιδόπολης Ζηρού, μέσα στο πλαίσιο καθορισμού ΠΕΠ.
3.21.  Χωροθέτηση Περιοχών Ειδικής Προστασίας του περιβάλλοντος (ΠΕΠ 1α - ΠΕΠ 6).
3.22.  Προτάσεις νέων οδικών συνδέσεων και βελτιώσεων στις υφιστάμενες συνδέσεις.
3.23.  Προτάσεις ως προς τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων) και άρδευσης, καθώς και των υποδομών μεταφορών στην τοπική κλίμακα των οικισμών, με έμφαση στην έδρα του Δήμου.
Για την τελευταία προτείνεται η δημιουργία συνολικού περιφερειακού δακτυλίου του οικιστικού συμπλέγματος Νέας και Παλαιάς Φιλιππιάδας - Ελευθεροχωρίου, ο οποίος θα συνδέσει το οδικό δίκτυο του Δήμου συνολικά με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού, μέσω του κόμβου της Φιλιππιάδας.
3.24.  Χαρακτηρισμός ως γης Α' Προτεραιότητας (Γεωργική Γης Υψηλής Παραγωγικότητας) των υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων που καταλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο (πεδιάδα Άρτας) και βόρειο-κεντρικό (κοιλάδα Λούρου) τμήμα του Δήμου, και προστασία τους από άλλες ασύμβατες χρήσεις, καθώς και ενθάρρυνση της εισαγωγής ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής καλλιέργειας.
3.25.  Καθορισμός περιοχών ανάπτυξης αλιείας, σε θέσεις στις οποίες δεν παρουσιάζονται συγκρούσεις χρήσεων.
3.26.  Οριοθέτηση του Λούρου και των υπόλοιπων ρεμάτων, ιδίως αυτών που ρέουν διαμέσου των οικισμών.
3.27.  Σύνταξη μελέτης για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.
3.28.  Προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών Φιλιππιάδας, Κλεισούρας, Ρωμιάς και Ζηρού (ΠΕΠ).
3.29.  Οριοθέτηση των κηρυγμένων και μη οριοθετημένων αρχαιολογικών μνημείων, χαρακτηρισμός τους ως ΠΕΠ και ανάδειξή τους με κατάλληλα έργα.
3.30.  Σχεδιασμός διαδρομών ποδηλάτου και πεζών, για την τουριστική αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων του Δήμου.
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ κατά τη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη το υπερκείμενο
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, και εξασφαλίσθηκε η
συμβατότητα του Σχεδίου μ’ αυτό. Μεταξύ άλλων εξασφαλίσθηκε η συμβατότητα με τα
ακόλουθα σχέδια ή προγράμματα:
1.     Εθνική Στρατηγική προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 23η Μαΐου 2002.
2.     Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).
3.     Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (ΥΑ 25301/2003, ΦΕΚ 1451/Β/2003).
4.     Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΥΑ 24208/2009, ΦΕΚ 1138/Β/2009).
5.     Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΚΥΑ 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β/2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6.     Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/Α/2009). Σύμφωνα με αυτό η περιοχή του Σχεδίου δεν εντάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες περιοχών εντατικοποίησης, επέκτασης, ποιοτικής αναδιάρθρωσης, ή στήριξης της βιομηχανίας. Εντούτοις η Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (έγγραφο με Α.Π.: Φ/Α.4/8/4302/335/14-5-2013) δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για τη δημιουργία του προβλεπόμενου από το υπόψη Σχέδιο ΒΙΠΑ, ενώ το τελευταίο παρέχει τη δυνατότητα χωροθέτησης εντός οργανωμένου υποδοχέα, των μονάδων μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέας (μονάδες τυποποίησης κρέατος, μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, τυροκομικές μονάδες κλπ), μέσης και χαμηλής όχλησης, που παρουσιάζουν άτυπη συγκέντρωση στην περιοχή δημιουργίας του ΒΙΠΑ.
7.     Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης (Κωδικός CCI 2007GR16UP0001) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8.     Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιοχής Αμβρακικού.
Β2. Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες
1.    Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, τμήματα της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας:
1.1.   Περιοχές του δικτύου Natura 2000:
      Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Περιοχή Αμβρακικού Κόλπου, Δέλτα Λούρου και Αράχθου» με κωδικό GR2110001.
      Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Αμβρακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια» με κωδικό GR2110004.
1.2.   Υγρότοπος διεθνούς σημασίας «Αμβρακικός κόλπος» της συνθήκης Ramsar.
1.3.   Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου που θεσμοθετήθηκε με την ΚΥΑ 11989/2008 (ΦΕΚ123/Δ/2008).
1.4.   Η λίμνη Ζηρού έχει χαρακτηρισθεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με κωδικό ΑΤ 3011016.
2.    Όσον αφορά τα υπό προστασία στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, αυτά σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ και έγγραφα των οικείων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι τα ακόλουθα:
2.1.   Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας Εφορειών Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ):
        Αρχαιολογικός χώρος Βουχετίου (κάστρο Ρωγών) στη Νέα Κερασούντα
        Ρωμαϊκό υδραγωγείο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
        Σπήλαιο «Ασπροχάλικο» στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
        Παλαιολιθική θέση «Κοκκινόπηλο» στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
        Αρχαία ακρόπολη στο λόφο «Κούλια» Παναγίας
        Αρχαίοι τάφοι βόρεια και σε επαφή με τον οικισμό της Παναγιάς
        Αρχαίο οικοδόμημα στο λόφο «Σπάτι» Παναγίας
2.2.   Κηρυγμένα μνημεία αρμοδιότητας Εφορειών Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας:
        Βραχοσκεπή «Ασπροχάλικο» με κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας της παλαιολιθικής περιόδου.
2.3.   Κηρυγμένα μνημεία αρμοδιότητας Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
        Φιλιππιάδα: Ιερός Ναός (Ι.Ν.) Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τα προσκτίσματά του, Ι.Ν. Αγ. Βησσαρίωνος και το κωδωνοστάσιό του, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου και τα προσκτίσματά του, αρχαιολογικός χώρος υστεροβυζαντινής μονής Παντάνασσας Φιλιππιάδας.
        Άγιος Γεώργιο: Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και τα προσκτίσματά του, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη θέση «Χασανάκι Φτέρη», Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.
       Γυμνοτόπος: Ι.Ν. Αγ. Κυριακής Γυμνοτόπου στη θέση «Αγία Κυριακή» ή «Βακούφικα» , Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής, Ιερά Μονή (Ι.Μ.) Γενεσίου του Προδρόμου στη θέση «Βαθύ».
       Δρυόφυτο: Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στη θέση «Σαμπαλέικα».
       Κερασώνα: Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και πρόσκτισμά του, Ι.Μ. Φανερωμένης, Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, Ι.Ν. Αγ. Πνεύματος.
       Κλεισούρα: Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου.
       Νέα Κερασούντα: Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στη θέση «Μετόχι», Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού.
       Παναγία: Κωδωνοστάσιο Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
       Βούλιστα: Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και τα προσκτίσματά του.
       Ρωμιά: Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους, Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Ριγανά και ο μανδρότοιχός της στη θέση «Αλώνια», Ι.Μ. Γενέσσιου Προδρόμου.
       Πέτρα: Ι.Ν. Αγ. Κυριακής.
2.4.    Κηρυγμένα νεώτερα μνημεία:
       Κτίριο επί της οδού Μπιζανίου αρ.167 - 169, ιδιοκτ. Ά. Τσουμάνη κ.α.
       Σχολικό κτίριο στη Βούλιστα Παναγιάς, ιδιοκτ. Κοινότητας Παναγιάς
2.5.    Επιπλέον υπάρχει και αριθμός μη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και γενικότερα χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ.
Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο ή Πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου.
1.        Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1.1.    Η αναγκαιότητα βελτιστοποίησής τους κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση κατά το δυνατόν των φυσικών διεργασιών, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητά τους.
1.2.    Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρέωση της χώρας για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
1.3.    Η αρχή της πρόληψης.
1.4.    Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων των λεκανών απορροής που εισέρχονται στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου.
1.5.    Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
2.        Για την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας (πχ του Δικτύου Natura 2000, συνθήκης Ramsar) και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν (πχ είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήματα κλπ), να εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου τα εξής:
2.1.    Να λαμβάνονται υπόψη η οικολογική σημασία της εκάστοτε περιοχής υλοποίησης έργων ή δραστηριοτήτων, και ιδίως το εάν περιλαμβάνουν είδη χλωρίδας ή πανίδας ή τύπους οικοτόπων που τελούν υπό καθεστώς προστασίας (πχ Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2.    Να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των διατάξεων προστασίας των περιοχών που ευρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου (ΚΥΑ 11989/2008 ΦΕΚ123/Δ/2008, ή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις).
3.       Για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, να τροποποιηθεί το Σχέδιο ως ακολούθως:
3.1.      Να μετονομαστεί η ζώνη ΠΕΠΔ 1α - Α’ προτεραιότητας (Ζώνη Αναδασμών) σε ζώνη ΠΕΠΔ1α - Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ).
3.2.      Να αφαιρεθεί από τη ζώνη ΒΙΠΑ έκταση εμβαδού 342,8 στρεμμάτων που υποδεικνύεται στο υπ’ αριθ. 30/2012 Πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) Πρέβεζας (της 4ης -7-2012), που περιέχεται στο τεύχος Παραρτημάτων της ΣΜΠΕ, και να χαρακτηρισθεί ως ζώνη ΠΕΠΔ1α - ΓΓΥΠ.
3.3.      Να χαρακτηριστεί ως ζώνη ΠΕΠΔ1α - ΓΓΥΠ η έκταση γεωργικής γης ανατολικά - νοτιοανατολικά της Φιλιππιάδας που υποδεικνύεται στο υπ’ αριθ. 30/2012 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Πρέβεζας, με αντίστοιχη τροποποίηση των ορίων των ζωνών ΠΕΠΔ1α - Απλή γεωργική γη και ΠΕΠΔ3 - Ζώνη εναλλακτικού τουρισμού.
3.4.      Να χαρακτηρισθεί ως ζώνη ΠΕΠΔ 1α - ΓΓΥΠ το τμήμα της ζώνης ΠΕΠΔ 1β- Απλής Γεωργικής Γης που υποδεικνύεται στο υπ’ αριθ. 30/2012 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Πρέβεζας.
3.5.      Οι προβλέψεις της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που αφορούν αντικείμενα του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου, να ενσωματωθούν στις κατευθύνσεις, όρους και περιορισμούς του για τη ζώνη ΠΕΠΔ 1α - ΓΓΥΠ.
4.       Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των χρήσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο (οικιστικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και τουριστικές) να γίνεται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αστοχιών, όπως: ερπυσμός, πτώση βράχων, απόπλυση ή διαρροή εδαφών, διαρροή ρυπαντών στο έδαφος.
5.       Γ ια την προστασία των υδατορεμάτων κάθε είδους (πχ ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι) που διασχίζουν την περιοχή του Σχεδίου, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
5.1.      Να οριοθετηθούν τα εντός της περιοχής του Σχεδίου τμήματα υδατορεμάτων, με καθορισμό ζωνών προστασίας τους. Η προτεραιότητα οριοθέτησης θα πρέπει να αποδίδεται στα εντός οικιστικών υποδοχέων τμήματά τους.
5.2.      Κατά την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών προστασίας να λαμβάνονται υπόψη: ο ενιαίος χαρακτήρας έκαστου υδατορέματος (υδραυλική και οικολογική συνέχεια των διαφόρων τμημάτων του) συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του εκτός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, και η αναγκαιότητα προστασίας της φυσικής τους οντότητας. Ειδικότερα για τα εντός οικισμών τμήματα υδατορεμάτων ο καθορισμός ζωνών προστασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίησή τους ως περιοχών αναψυχής, με διατήρηση όμως κατά το δυνατόν των στοιχείων του φυσικού χαρακτήρα τους (πχ φυσική βλάστηση, μεανδρισμοί).
5.3.      Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην προϋποθέτει διευθέτηση με κάλυψη τμημάτων τους, ή έντονες επεμβάσεις που συνεπάγονται σοβαρή περιβαλλοντική τους υποβάθμιση, όπως επένδυση της διατομής τους με σκυρόδεμα, ευθυγραμμίσεις εκτεταμένων τμημάτων (απαλοιφή μεανδρισμών) κλπ. Σε περιπτώσεις τμηματικής οριοθέτησης θα πρέπει να επιλέγεται περίοδος επαναφοράς που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση προς τα ανάντη και κατάντη τμήματά τους. Ειδικότερα για τα τμήματα εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και εντός περιοχών που αναμένεται να αποτελέσουν μελλοντικές επεκτάσεις αυτών, η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας, εκτός εάν οι αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αναγκαστική την επιλογή μικρότερης περιόδου επαναφοράς.
6.       Για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων της περιοχής του Σχεδίου αλλά και των κατάντη αυτής τμημάτων τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
6.1.      Κατά τον καθορισμό χρήσεων εντός οικιστικών υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, να λαμβάνεται υπόψη ότι η διάθεση των αστικού τύπου υγρών αποβλήτων των προβλεπόμενων βάσει αυτών έργων ή δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνεται στο αστικό δίκτυο ακαθάρτων, εάν αυτό υφίσταται στην περιοχή. Επιπλέον σε περίπτωση παραγωγής μη αστικού τύπου υγρών αποβλήτων από έργα ή δραστηριότητες εντός οικιστικών υποδοχέων, θα πρέπει να προβλέπεται η χωροθέτηση ιδίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους.
6.2.      Για το ΒΙΠΑ περιοχής γέφυρας Καλογήρου και την ΠΟΑΠΔ πτηνο-κτηνοτροφικών χρήσεων περιοχής Μπουσούλιζα, θα πρέπει να προβλέπεται κατασκευή συλλογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των έργων και δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός τους. Επιπλέον τα εν λόγω έργα ή δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε τα υγρά απόβλητά τους να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές των εισροών των συλλογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους, ή να διαθέτουν εγκαταστάσεις προκαταρκτικής επεξεργασίας προς επίτευξη των ως άνω προδιαγραφών.
6.3.      Κατά τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα κάθε είδους εκτός οικιστικών υποδοχέων και περιοχών ΒΙΠΑ και ΠΟΑΠΔ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο υδρογραφικό δίκτυο (υδατορέματα και τάφροι) ή σε παράκτια ύδατα, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, ή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με παραμέτρους εκτός των ορίων που έχουν θεσπιστεί για τους αποδέκτες. Κατά συνέπεια τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους.
7.       Για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής του Σχεδίου θα πρέπει στις βιομηχανικές μονάδες που θα εγκατασταθούν στην ΒΙΠΑ να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη υποδομή απορρύπανσης, και να εφαρμοσθούν οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές όσον αφορά τις αέριες εκπομπές σε όσες βιομηχανικές μονάδες εμπίπτουν στην Οδηγία 96/61/ΕΚ (ΙΡΡΟ), κατ’ εφαρμογή και των απαιτήσεων της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.
8.       Να εκδοθούν πράξεις χαρακτηρισμού για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που ευρίσκονται εγγύς ή ενδεχομένως εισέρχονται εντός ορίων οικιστικών υποδοχέων (εκτάσεις εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων) όπως αυτά εμφανίζονται στους χάρτες της ΣΜΠΕ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα εισέρχονται εντός των ως άνω ορίων, τα τμήματα δασικού χαρακτήρα θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ΠΕΠ, και να τροποποιηθούν αναλόγως τα όρια των οικιστικών υποδοχέων.
9.       Οι όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων εντός των ζωνών προστασίας των πηγών Αγίου Γεωργίου ΠΕΠ 3α (Ζώνη Ι, απόλυτης προστασίας), να επαναδιατυπωθούν βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων:
9.1.      Να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα επιβολής των ακόλουθων προτεινόμενων από τη ΣΜΠΕ απαγορεύσεων εν σχέσει με τον αναμενόμενο βαθμό συμβολής τους στην
εξυπηρέτηση του σκοπού της προστασίας της ποιότητας του νερού των πηγών Αγίου Γεωργίου και τις επιπτώσεις σε άλλα έννομα συμφέροντα,: «οι χειρονακτικές, αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες και εκμεταλλεύσεις», «η χρησιμοποίηση, για την κατασκευή δρόμων, διαλυτικών ουσιών, απορρυπαντικών, πίσσας, βιτουμένιων κ.λπ.», «η κυκλοφορία οχημάτων και η διάβαση πεζών», δεδομένου ότι βάσει των αναφερόμενων στη ΣΜΠΕ η ως άνω σκοπιμότητα δεν προκύπτει.
9.2.      Να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα επιβολής των ακόλουθων προτεινόμενων από τη ΣΜΠΕ απαγορεύσεων για: «κάθε γεωργική δραστηριότητα», τη «χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων» και τη «χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων, το κόπρισμα», λαμβανομένων υπόψη: της έκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων εντός της ζώνης ΠΕΠ 3β, του είδους τυχόν καλλιεργειών, αλλά και της θέσης τους εν σχέσει με τα σημεία εκδήλωσης των πηγών Αγ. Γεωργίου. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητά τους, να αναδιατυπωθούν κατά τρόπον που να άρει τις μεταξύ τους αλληλεπικαλύψεις.
9.3.      Οι λοιπές απαγορεύσεις έργων ή δραστηριοτήτων να επαναδιατυπωθούν καταλλήλως επί τη βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του κάτωθι καταλόγου απαγορεύσεων έργων και δραστηριοτήτων (όπου οι όροι «εγκατάσταση», «υλοποίηση» και «δημιουργία» συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή και λειτουργία), ώστε να καταστούν σαφέστερες, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχησής τους, όπου είναι δυνατόν, με είδη και κατηγορίες ή υποκατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει.
       Η εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων της 7ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, η βοσκή και ο σταυλισμός ζώων.
       Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών της 8ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
       Η χρήση χημικών ουσιών σε νεροτριβές (μαντάνια, ντριστέλες).
       Η εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών της 4ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων κάθε είδους, και εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κάθε είδους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις κλπ).
       Η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων ή μη, και νερού προερχόμενου από ψύξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους για άρδευση, καθώς και η διέλευσή τους δια της εν λόγω ζώνης με μη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
       Η εγκατάσταση κάθε είδους βιομηχανικών μονάδων της 9ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταφόρτωσης εμπορευμάτων.
       Η δημιουργία τελμάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (μεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συμπεριλαμβανομένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
       Η εγκατάσταση υγιεινομικών μονάδων κάθε είδους, με εξαίρεση ιατρεία.
       Η εγκατάσταση πρατηρίων διανομής και μεταφόρτωσης υγρών και αερίων καυσίμων και ορυκτελαίων, μονάδων αποθήκευσης αυτών, και συνεργείων συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων.
       Η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών έργων, εκτός εκείνων που εξυπηρετούν την οδική πρόσβαση στον οικισμό Αγίου Γεωργίου και σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, καθώς και στις πηγές και τις εγκαταστάσεις υδροληψίας απ’ αυτές.
       Η εγκατάσταση εργοταξίων για οποιαδήποτε έργα, πέραν των εξυπηρετούντων έργα υδροληψίας από τις πηγές.
       Η εγκατάσταση κοιμητηρίων, και η επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου του οικισμού Αγ. Γεωργίου σε έκταση εντός της ζώνης.
       Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της γεωλογικής και υδρογεωλογικής έρευνας και της υδροδότησης υδρευτικών και αρδευτικών έργων δημόσιου χαρακτήρα.
       Η δημιουργία κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε είδους.
       Η εγκατάσταση λατομείων και δανειοθαλάμων κάθε είδους, και η μεταλλευτική δραστηριότητα.
       Η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων και γενικότερα διατάξεων αποστράγγισης εδαφών, πέραν αυτών που αποσκοπούν στην προστασία εγκαταστάσεων υδροληψίας από τις πηγές και λοιπών υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
      Οι χωματουργικές εργασίες που προκαλούν μείωση του πάχους του εδάφους, πέραν αυτών που απαιτούνται για την υλοποίηση μη απαγορευμένων έργων και δραστηριοτήτων.»
10.     Οι όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων εντός της ζώνης προστασίας των πηγών Αγίου Γεωργίου ΠΕΠ 3β (Ζώνη ΙΙ), να επαναδιατυπωθούν βάσει των ακόλουθων κατευθύνσεων:
10.1.   Να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα επιβολής των ακόλουθων προτεινόμενων από τη ΣΜΠΕ απαγορεύσεων, εν σχέσει με τον αναμενόμενο βαθμό συμβολής τους στην εξυπηρέτηση του σκοπού της προστασίας της ποιότητας του νερού των πηγών Αγίου Γεωργίου και τις επιπτώσεις σε άλλα έννομα συμφέροντα, δεδομένου ότι βάσει των αναφερόμενων στη ΣΜΠΕ κρίνονται ως πέραν το δέον αυστηρές.
       η χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων» και «η χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων, το κόπρισμα.
       η κατασκευή και λειτουργία νεκροταφείων,
       η απόρριψη νερών που χρησιμοποιούνται για ψύξη,
       η χρησιμοποίηση, για την κατασκευή δρόμων, διαλυτικών ουσιών, απορρυπαντικών, πίσσας, βιτουμένιων κ.λπ.,
      οι χειρονακτικές, αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες και εκμεταλλεύσεις,
       η ανάπτυξη εργοταξίων και η αποθήκευση δομικών υλικών,
       η ανάπτυξη οδικού, σιδηροδρομικού δικτύου, κάθε άλλου έργου υποδομής, χώρων μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, η δημιουργία χώρων στάθμευσης,
       η δημιουργία χώρων camping και αθλητικών χώρων,
       η δημιουργία κοιλωμάτων και γενικά κάθε παρέμβαση στο έδαφος πέρα από τη δασοκαλλιέργεια ή καλλιέργεια που προκαλεί βλάβες στη ζωντανή ζώνη του εδάφους ή μειώνει το πάχος της επικάλυψης του υδροφόρου,
       η βοσκή και ο σταυλισμός ζώων,
       η μεταφορά ραδιενεργών υλικών και ρύπων,
       η διέλευση χρησιμοποιημένων νερών,
       η κατασκευή αγωγών και στραγγιστηρίων.
10.2.   Οι λοιπές απαγορεύσεις έργων ή δραστηριοτήτων να επαναδιατυπωθούν καταλλήλως επί τη βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του κάτωθι καταλόγου απαγορεύσεων έργων και δραστηριοτήτων (όπου οι όροι «εγκατάσταση», «υλοποίηση» και «δημιουργία» συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή και λειτουργία), ώστε να καταστούν σαφέστερες, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχησής τους, όπου είναι δυνατόν, με είδη και κατηγορίες ή υποκατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει.
       Η εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 7ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
       Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 8ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
       Η υλοποίηση εγκαταστάσεων διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κάθε είδους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, εγκαταστάσεις συγκέντρωσης ή διάθεσης επικίνδυνων, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών κλπ) και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διάθεσης επικίνδυνων, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών, εξαιρουμένων των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων αστικού τύπου.
       Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και η διάθεση στο έδαφος κάθε είδους λυμάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους για άρδευση αλλά και της διέλευσής τους δια της εν λόγω ζώνης με μη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
       Η δημιουργία τελμάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (μεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συμπεριλαμβανομένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
       Η εγκατάσταση κάθε είδους βιομηχανικών και συναφών μονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 9ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, πέραν των εγκαταστάσεων Β κατηγορίας της εν λόγω Ομάδας που απαγορεύονται δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσας.
       Η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίμων και ορυκτελαίων (προς χονδρική διάθεση).
       Η υλοποίηση έργων εναερίων μεταφορών της 1 ης Ομάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, με εξαίρεση μεμονωμένα ελικοδρόμια (είδος με α/α 27).
       Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για την εκμετάλλευση μεταλλικού νερού, υδρογονανθράκων, 0ϋ2, αλάτων και ραδιενεργών υλικών.
       Η εγκατάσταση λατομείων και η μεταλλευτική δραστηριότητα.»
11.     Για τις ζώνες ΠΕΠ3α και ΠΕΠ 3β είναι δυνατόν να επιβληθούν πρόσθετες απαγορεύσεις και περιορισμοί σε έργα και δραστηριότητες στο πλαίσιο εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων της περιοχής, ή με την έκδοση απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.3199/2003 (ΦεΚ 280/Α/2003) όπως εκάστοτε ισχύει, περί επιβολής περιοριστικών μέτρων και πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων για χρήσεις νερού ή εκτέλεση συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
12.     Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Σχεδίου, να ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
12.1.  Οι ζώνες προστασίας του Σχεδίου που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία να προσαρμοσθούν στα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα για την οριοθέτησή τους, όπως: α) η ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ46/111924/31373/6467 /5220/2012 (ΦΕΚ 369/ΑΠΠ/26-11-2012) για τη βραχοσκεπή «Ασπροχάλικο», και η ΥΑ ΥΠΠ0Τ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/62971/2856/2011 (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/8-8-2011) για τον αρχαιολογικό χώρο Βουχετίου (Κάστρο Ρωγών).
12.2.  Να προβλεφθεί ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της υστεροβυζαντινής μονής Παντάνασσας που κηρύχθηκε με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/24522/491/ 1993 (ΦΕΚ 554/Β/1993), τα όρια και οι χρήσεις, όροι και περιορισμοί της οποίας θα καθορισθούν σε συνεργασία με τη 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
12.3.  Σε περίπτωση κήρυξης νέων αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, ή τροποποίησης διατάξεων που αφορούν την προστασία ήδη κηρυγμένων, το Σχέδιο να αναπροσαρμόζεται καταλλήλως.
12.4.  Τα έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός της περιοχής του Σχεδίου θα πρέπει να μην ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση περιοχών του πολιτιστικού περιβάλλοντος (πχ αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι κλπ), ενώ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής του θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση η συμβατότητά τους με αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εν γένει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
13.    Για την προστασία του τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της λίμνη Ζηρού, να αποκλισθεί η χωροθέτηση εντός των αντίστοιχων ζωνών (ΠΕΠ2α, 2β, 2γ και 2δ) έργων και δραστηριοτήτων που επιφέρουν σημαντικές μόνιμες μεταβολές στο ανάγλυφο και στη χλωριδική σύνθεσή της, με εξαίρεση δράσεις πύκνωσης ή επέκτασης της δασοκάλυψης υλοποιούμενες με ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας.
14.    Το Σχέδιο θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα δεδομένα που προκύπτουν από τη χωροθέτηση συγκοινωνιακών έργων εθνικού επιπέδου, όπως το τμήμα της Ιονίας Οδού που διέρχεται από την περιοχή του και οι κάθετοι άξονές της, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησής τους, σε περιπτώσεις που τυχόν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις που αφορούν την διευκόλυνση της κατασκευής και λειτουργίας των εν λόγω έργων.
15.    Η προσαρμογή του Σχεδίου, προ ή και μετά την έγκρισή του, σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του, όπως: τυχόν τροποποίηση των διατάξεων προστασίας του Εθνικού Πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου, η οριοθέτηση υδατορεμάτων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας τους, ο χαρακτηρισμός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που στο Σχέδιο έχουν άλλη χρήση, και η κήρυξη νέων αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων ή η τροποποίηση των διατάξεων ήδη κηρυγμένων, είναι δυνατή δυνάμει της παρούσας Απόφασης άνευ τήρησης των διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ή Περιβαλλοντικού Προελέγχου.
16.    Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
16.1.  Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.
16.2.  Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών καταστάσεων.
16.3.  Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών (έργων διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) που θα αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και το επιπλέον απαιτούμενο δίκτυο μεταφορών.
17.     Δεν θα τεθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου περιορισμοί στην εγκατάσταση και λειτουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκοπών εθνικής άμυνας σε οποιαδήποτε περιοχή ή ζώνη του.
18.      Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, και εξειδικεύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
19.      Προ της υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, και τα οποία κατατάσσονται στους πίνακες της υΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου.
1.    Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού, και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα τους, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Προγράμματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος υλοποιούμενα από τρίτους φορείς, δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης προς αποφυγή διπλού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η παρακολούθηση από πλευράς Αρχής Σχεδιασμού, συνίσταται στη λήψη, τήρηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που διατίθενται σ’ αυτήν από τους ως άνω φορείς.
2.    Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω εκθέσεων που εκπονούνται με συχνότητα που επιτρέπει την έγκαιρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που τυχόν κριθούν απαραίτητα, και τουλάχιστον ανά πενταετία από το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
2.1.   Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως οι αναφερόμενοι στη ΣΜΠΕ. Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να μεριμνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του Σχεδίου. Η έκθεση για κάθε περίοδο μελέτης συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου της επόμενης περιόδου.
2.2.   Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον στόχων του Σχεδίου γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
3.     Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται αναφέρονται
ακολούθως, με συνοπτική αναφορά και στοιχείων της μεθοδολογίας παρακολούθησης
(δείκτες, συχνότητα μέτρησης, θέση δειγματοληψίας κλπ), ζητήματα της οποίας
προδιαγράφονται λεπτομερέστερα και στη ΣΜΠΕ (ενότητα 7.5):
3.1. Πληθυσμός:
       Παρακολούθηση του μεγέθους του πληθυσμού με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥ), αλλά και προσεγγιστικώς στο μεσοδιάστημα των απογραφών με αξιοποίηση στοιχείων όπως: οι υδροδοτούμενες και ηλεκτροδοτούμενες οικίες κλπ.
       Παρακολούθηση της κατανομής εργαζομένων ανά κλάδο απασχόλησης, με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥ, αλλά και προσεγγιστικώς στο μεσοδιάστημα των απογραφών, με αξιοποίηση στοιχείων όπως: το μητρώο αγροτών, τα μητρώα των ΤΟΕΒ, στοιχεία του ΟΑΕΔ κλπ.
3.2. Βαθμός υλοποίησης των προβλέψεων του Σχεδίου, με παρακολούθηση μεταξύ άλλων των ακόλουθων δεικτών:
       Προβλεπόμενες από το Σχέδιο μελέτες που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί.
       Προβλεπόμενες από το Σχέδιο υποδομές και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας που έχουν υλοποιηθεί, όπως: νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), χώροι υγιειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σχολικά κτίρια κλπ.
       Δράσεις αποκατάστασης περιβάλλοντος που έχουν ολοκληρωθεί (αποκατάσταση ΧΑΔΑ και λατομείων).
       Ποσοστό των εκτάσεων οικιστικών υποδοχέων που έχει οικοδομηθεί.
       Αριθμός και δυναμικότητα μονάδων που έχουν εγκατασταθεί στις ζώνες ΒΙΠΑ και ΠΟΑΠΔ, και αυτών που έχουν μετεγκατασταθεί σ’ αυτές από θέσεις εκτός τους.
3.3. Ατμόσφαιρα:
       Παρακολούθηση των δεικτών του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), σε μία τουλάχιστον θέση εντός ή στη γειτονία του ΒΙΠΑ, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του τελευταίου.
       Αέριες εκπομπές των βιομηχανικών μονάδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (κωδικοποίηση Οδηγία 2008/1/ΕΚ) για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της μόλυνσης (ΙΡΡΟ), βάσει των καθοριζόμενων στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους, με ευθύνη των φορέων λειτουργίας τους.
       Αέριες εκπομπές αποκαταστημένων ΧΑΔΑ βάσει των προβλεπόμενων από τη απόφαση αποκατάστασής τους.
3.4. Ύδατα:
       Ποιότητα των υπόγειων υδάτων σε περιοχές ΠΕΠΔ1 α και ΠΕΠΔ1 β, με κύριο δείκτη τη συγκέντρωση νιτρικών, με βάση ποιοτικές αναλύσεις νερού γεωτρήσεων που διεξάγονται από τους ιδιοκτήτες ή φορείς των τελευταίων.
       Ποιότητα των υδάτων του π. Λούρου τουλάχιστον στα σημεία εισόδου και εξόδου από την ΒΙΠΑ. Οι υπό παρακολούθηση δείκτες θα καθορισθούν κατά την αδειοδότηση του ΒΙΠΑ σε συνεργασία και με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου και τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου, ενώ δύνανται να επανακαθορίζονται με βάση και τα χαρακτηριστικά των μονάδων που εγκαθίστανται στο ΒΙΠΑ. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του ΒΙΠΑ, ενώ τα αποτελέσματά της θα κοινοποιούνται μεταξύ άλλων και στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου και τη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου.
       Ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων των ΕΕΛ εντός της περιοχής του Σχεδίου, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς τους όρους.
      Ποιότητα των υδάτων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση οικισμών της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προς έλεγχο παραμέτρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 438/Β/1986) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως εκάστοτε ισχύει.
      Σύσταση των στραγγιδίων αποκαταστημένων ΧΑΔΑ και ποιότητα υδάτων των αποδεκτών τους, βάσει των προβλεπόμενων από την απόφαση αποκατάστασής τους.
3.5.     Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα, Πανίδα
      Τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης από αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς παραμέτρων που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κατάσταση διατήρησης της πανίδας και χλωρίδας εντός της περιοχής του Σχεδίου.
      Τήρηση αρχείου με στοιχεία που διατίθενται από τη Δασική Υπηρεσία για την κατάσταση διατήρησης των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα εντός της περιοχής του Σχεδίου (πχ εμβαδά δασικών εκτάσεων, δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, επικρατέστερα δασικά είδη κλπ).
3.6.     Πολιτιστική κληρονομιά
Τήρηση αρχείου με τις Αποφάσεις κήρυξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και τις τροποποιήσεις τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν αναθεωρήσεις του Σχεδίου.
Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της μέχρι την έγκριση του Σχεδίου, ενώ μετά την έγκριση του τελευταίου η ισχύς της επεκτείνεται για το διάστημα ισχύος του Σχεδίου.
Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσαρμογής του Σχεδίου σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Δ) της παρούσας.
1.         Η ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2.         Η Αρχή Σχεδιασμού του Σχεδίου οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας Απόφασης, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, και να αποστείλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006.


3.         Το Σχέδιο όπως τελικά θα εγκριθεί πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την παρούσα Απόφαση, ενώ στην απόφαση έγκρισης του Σχεδίου θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Πλαίσιο κειμένου: Ν. ΤΑΓΑΡΑΣΙ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΠΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ στον Δήμαρχο, που το έκανε!!! Με τα σκουπίδια θα αναλωνόταν;

Ανώνυμος είπε...

Α ρε ερμη Φιλιππιαδα...το αμαρτωλο παρελθοννννν μιλαει κ δεν ξερει τι λεει.Αλλα τωρα ηρθε η ωρα του...Αρκετα ταλαιπωρησε τοσο κοσμο ο ανεπαγγελτος..
Κρινει κατηγορει κ το χειροτερο τρεφεται κ ετρεφεται απο μισος κ κακια...το λαθος ομως εγινε....κ ειναι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΟΟΟΟΟ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΑΜΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Ανώνυμος είπε...

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ FRANKFURTER RUNDSCHAU>Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
Δημοσίευμα-γερμανικός οδοστρωτήρας κατά του Καραμανλή!!!

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας σχολιάζει η Frankfurter Rundschau. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας αποδοκιμάζει με τον πιο επιθετικό τρόπο τον πρώην πρωθυπουργό.

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ισοπεδωτική επίθεση η οποία δείχνει υποκινούμενη από την Ελλάδα.

Για «comeback του έλληνα πρωθυπουργού της χρεοκοπίας» κάνει λόγο άρθρο της Frankfurter Rundschau με αφορμή τα σενάρια περί υποψηφιότητας του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όπως σχολιάζει, «για πολλούς Έλληνες το όνομα Κώστας Καραμανλής δεν ηχεί καλά. Ο πολιτικός οδήγησε το 2009 ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ την Ελλάδα στο χείλος της κρατικής χρεοκοπίας. Αυτό δεν εμποδίζει τους κομματικούς φίλους του συντηρητικού πολιτικού να φέρουν το όνομα του Καραμανλή και πάλι προς συζήτηση για την ανάληψη ενός υψηλού αξιώματος». Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η συνάντηση του πρώην με τον νυν πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο ξενοδοχείο Χίλτον πυροδότησε τις εικασίες για υποψηφιότητα του πρώτου. Πάντως, όπως υπογραμμίζεται, ενδεχόμενη επιστροφή του κ. Καραμανλή θα προκαλούσε έκπληξη. «Το όνομα Καραμανλής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική καταστροφή στο πεδίο του χρέους»,τονίζει ο αρθρογράφος. Όπως επισημαίνει, ο όρος greek statistics είναι πλέον γνωστός στις Βρυξέλλες μετά τα εξωραϊσμένα οικονομικά στοιχεία του τέλους της δεκαετίας του '90, που επέτρεψαν στη συνέχεια την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Ωστόσο, όπως σχολιάζει το άρθρο, «κανείς δεν παραποίησε τα δημοσιονομικά στοιχεία τόσο ανερυθρίαστα όσο ο Καραμανλής».

Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι ο κ. Καραμανλής «ξεκουράζεται στη βίλα του στη Ραφήνα από τα χρόνια της διακυβέρνησης», ενώ επιλέγει τα πίσω έδρανα του κοινοβουλίου. «Στο περιβάλλον του Καραμανλή λέγεται ότι δεν τον ενδιαφέρει το αξίωμα. Όμως η άρνηση ακούγεται ανεπαρκής όσο δεν την επιβεβαιώνει ο ίδιος», σχολιάζει ο αρθρογράφος κλείνοντας.

kourdisto portokali

ΥΓ
Ναι....ναι ...
το θέλουμε για πρόεδρο...!

Ανώνυμος είπε...

Ο Guardian αποθεώνει ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας κάνει πραγματικότητα τα όνειρα του Μάη του '68

Ενα εξαιρετικά κολακευτικό άρθρο για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα φιλοξενεί ο Guardian στο πλαίσιο αφιερώματος για τα 3 αριστερά κόμματα σε Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία τα οποία προηγούνται στις δημοσκοπήσεις και πιθανόν να γίνουν κυβέρνηση.
Στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο δημοφιλές κόμμα, με ένα προβάδισμα 11% από την Νέα Δημοκρατία. «Αν οι εκλογές γίνουν πρόωρα το Φεβρουάριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι τελικά σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση» αναφέρει ο Guardian.

Το άρθρο ξεκινά με μια σκηνή από την ταινία του Κώστα Γαβρά, το Κεφάλαιο.Σε ένα οικογενειακό δείπνο, ο διευθυντής μιας μεγάλης γαλλικής τράπεζας τσακώνετα με το θείο του, έναν αριστερό από το κίνημα του Μάη του '68. Κατηγορεί τον ανιψιό του τραπεζίτη, ότι καταστρέφουν χώρες και τις βυθίζουν στα χρέη.

Ο νεαρός του απαντά: «Μα θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος». Ο θείος του μπερδεμένος, ρωτά γιατί. «Επειδή εκπληρώνω τα παιδικά σου όνειρα. Οι αριστεροί σου ήθελαν διεθνισμό, τον έχουμε. Τα λεφτά δεν γνωρίζουν σύνορα» του απάντησε.

Ο συντάκτης του άρθρου, αφού περιγράφει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία, όπου τα αριστερά κόμματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή, συνεχίζει:
«Αν οι προβλέψεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρώτη, αληθινά αριστερή, κυβέρνηση στην Ευρώπη, του χρόνου, το τεστ της επιτυχίας του μπορεί να είναι μια επανάληψη της σκηνής του φιλμ του Γαβρά, όπου ο Γιόσκα Φίσερ θα συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα» λέει ο Guardian και παραθέτει το φανταστικό διάλογο:

«Οταν ο αριστερός της γενιάς του '68 κατηγορήσει τον Ελληνα ηγέτη ότι «εκτρέπει και άλλες χώρες σε επικίνδυνες αριστερές ατραπούς» γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε τον Τσίπρα να απαντά:«Μα θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος». Οταν ο Φίσερ, μπερδεμένος, θα ρωτούσε «γιατί» ο Τσίπρας θα μπορούσε απλά να απαντήσει: «Γιατί εκπληρώνω τα παιδικά σου όνειρα»..

Πηγή: Ο Guardian αποθεώνει ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας κάνει πραγματικότητα τα όνειρα του Μάη του '68 | iefimerida.gr

ΥΓ...
Χαμός σου λέω !

Μπορεί το νήπιο από το Αμαθαμάνιο να συναγωνιστεί το Μέγα ...Καραμανλή;

Ανώνυμος είπε...

Πώς τα καταφέρνετε να αποθεώνετε καπιταλιστικά έντυπα οταν σας συμφέρει και να τα ρίχνετε στην πυρά οταν δεν...αυτο μόνο εσείς το ξέρετε.

Ανώνυμος είπε...

σε παρακαλώ βάλε μια φωτογραφία να φαίνεται το δημοτικό στην παλιά να θαμάζουμε οι απανταχού Φιλιππιαδιώτες που θα πηγαίνουν τα παιδούρια στα διαλείμματα

Ανώνυμος είπε...

http://www.ethnos.gr/summary.asp?catid=34421&subid=2&pubid=64080229&mmid=28796458#toppage

Ανώνυμος είπε...

(06:50) Αμάν με αυτό το σχολείο!!Πριν 30 χρόνια τρύπησαν τη βόρεια πλευρά του διαδρόμου και έφτιαξαν τουαλέτες στο δημόσιο δρόμο. Πριν καμιά 15αρια χρόνια τρύπησαν το βορειοδυτικό τοίχο του διαδρόμου και το ένωσαν με μία λυόμενη αίθουσα πάλι πάνω στο δημοτικό δρόμο. ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΡΑΥΓΑΛΕΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ! ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗ ΘΕΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ-ΟΠΩΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ- ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΖΑΛΙΣΕΙ!! ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙ (τώρα, πλέον) ο Καλαντζής! ΤΕΛΟΣ!!

Ανώνυμος είπε...

Είχαμε εκλογες στον εμπορικο σύλλογο αλλα ποιοι 5 ψήφισαν κ ποιον έβγαλαν δεν ξέρουμε .δηλαδή πόσο χάλια ακόμα δεν υπάρχει τίποτα άξιο. Ρε γαμωτο

Ανώνυμος είπε...

προς τον 11.33 της 7-11-2014
Δηλαδή αν δεν δεν ήθελε το σχολείο ο Καλαντζής θα το γκρέμιζε; Το σχολείο μια χαρά θα γίνει και αν διαβάσουν κάποιες προτάσεις που διατυπώθηκαν και τις υλοποιήσουν ,το 2ο δημοτικό θα είναι κόοσμημα για την Παλαιά Φιλιππιάδα.

Ανώνυμος είπε...

Ας πηγαινατε στις εκλογες για να μαθετε ποιος βγηκε αλλα απο οτι εμαθα πηγαν ελαχιστοι αρα μην διαμαρτυρεστε.Επομενως ειστε αξιοι της μοιρας σας.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε την εντύπωση οτι αν δεν ήθελε το σχολείο ο νέος δήμαρχος δεν θα προχωρούσε;Οσοι το πίστευαν ειναι ας μην πω κακιά λέξη.Αλλα βλέπεις το τάξιμο δεν χαλάει.