Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού

Την  Τετάρτη  28  Ιανουαρίου  2015  και  ώρα 19 : 00΄  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού  με τα παρακάτω θέματα :
1.             Έγκριση  σταθερών  δαπανών  και  δαπανών  πάγιου  χαρακτήρα  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
2.             Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
3.             Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2015
4.             Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών ) 
5.             Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού
6.             Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Ζηρού  και  καθορισμός  ανώτατου  μηνιαίου  επιτρεπτού  χρηματικού  ορίου  κλήσεων 
7.             Επιστροφή  ποσού  680,40 €  στον  Μιχαλόπουλο  Νικόλαο  και  535,50 €  στον  Αγροτικό  Γυναικείο  Συνεταιρισμό  Θεσπρωτικού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν
8.             Αποδοχή  ποσού  44.310,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2015  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  
9.             Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2013
10.          Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2013
11.          Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  το  σχολικό  έτος  2015 – 2016    
12.          Έγκριση  της  αριθ. 42/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  που  αφορά  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  έτους  2015  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού
13.          Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού
14.          Έγκριση  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2015
15.          Έγκριση  της  αριθ.  100/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  προγράμματος  στα  πλαίσια  της δράσης                   « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής  2014 – 2015 »
16.          Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων
17.          Έγκριση  λύσης  μισθωτικής  σύμβασης  με  την  εταιρεία  « ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο. Ε. »  και  επιστροφή  εγγυητικής  επιστολής
18.          Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  του  ως  Προέδρου  στο  Πρωτοβάθμιο  Συμβούλιο  Επιθεώρησης  Κινηματογράφων,  Θεάτρων  κλπ.  για  το  έτος  2015  καθώς  και  ορισμός  γραμματέα  με  τον  αναπληρωτή  του   
19.          Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  διαχείριση  χρηματοδοτήσεων  από  εκκρεμείς  λογαριασμούς  έργων  από  πόρους  της  Τ. Ε. Ο.  Α. Ε.
20.          Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  67  του  Π. Δ. 28/1980
21.          Αποδοχή  έργων  και  εργασιών  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Δασικών  έργων  και  εργασιών  έτους  2015  της  Διεύθυνσης  Δασών  Πρέβεζας  που  αφορούν  το  Δήμο  Ζηρού
22.          Αποδοχή  ποσού  30.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες     
23.          Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  στον  οικισμό  Ηλιοβουνίου  και  μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  λαογραφικής  κληρονομιάς »,  προϋπολογισμού  33.333,00 €,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  με  την  ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.  Α.Ε.  ΟΤΑ  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του
24.          Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια »,  προϋπολογισμού  57.830,01 €,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  με  την  ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.  Α.Ε.  ΟΤΑ  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του
25.          Τροποποίηση  της  αριθ.  143/2014  προηγούμενης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα ‘’ Έγκριση  της  αύξησης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  δαπανών  μισθοδοσίας  προσωπικού  για  την  παρακολούθηση  των  εκσκαφών  του  έργου :  « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας » ‘’   
26.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου » 
27.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                       « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας » 
28.          Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – φωτισμός  στην  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού » 
29.           Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στην  κεντρική  αγορά  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού »  

31 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=oDTOvHpGnoY
καλη ψηφο.Τ.

Ανώνυμος είπε...

Θα ηθελα να μαθω ποσα χρηματα κερδιζει οδημος για την ενοικιαση των συγκεκριμενων πεζοδρομιων καθε χρονο!αλλα τι λεω μαλλον θα ειναι ....σεβαστο το ποσο γιατι αλλιως θα το παραχωρουσε στους......πεζους οπου και ανηκει.Αν τους χτυπησει και κανενα αυτοκινητο δε βαριεσαι ....ενας λιγοτερος.

Ανώνυμος είπε...

Κάρολος Παπούλιας: "Προβλέπω ότι έρχονται χρόνια με προβλήματα". Ναι, ρε μεγάλε, είσαι 86 χρονών. Τι θες να έρθει, γκόμενες στην πενταήμερη;

από τον pitsirikos

Ανώνυμος είπε...

Τα ATM παίζουν τον εθνικό ύμνο.

από τον pitsirikos

Ανώνυμος είπε...

Κλεινω την ΤV και σκέφτομαι.Τι να γραψεις τωρα;Να ζησουμε να τους..θυμομαστε;Ανοιξε ο ...καιαδας και τους περιμενει;Η καλυτερα παμε για υπνο Κατερινα; Μαλλον αυτό!Γιατι από αυριο το πρωι θα γιορταζουν οι..ζαμπελες!Υ.Γ.Γι'αυτους που δεν ξερουν από τις ζαμπελες βγαινουν τα...τσιπρα!!!

Ανώνυμος είπε...

Με περίπου 6500 σφαιρίδια αναγνωρίστηκε από τους πολίτες η παρουσία του Κώστα Μπάρκα στην πολιτική ζωή τα προηγούμενα χρόνια, καθιστώντας τον από τους πιο σημαντικούς πόλους των εξελίξεων στα δρώμενα και του νομού μας. Θερμά συγχαρητήρια Κώστα όχι μόνο για αυτή την επιτυχία σου αλλά και για την μέχρι τώρα προσωπική σου προσπάθεια και παρουσία. Καλή δύναμη για αυτά που έρχονται.

Ανώνυμος είπε...

Η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς γίνεται με την στήριξη ενός δεξιού (επιεικής η χωροθέτηση) κλάδου. Όσο και να πεις οι οιωνοί δεν αξιολογούνται ως άριστοι.

ΥΓ
Παράκρουση η Σπυράκη.

Ανώνυμος είπε...

Αν το σκεφτείς από την θέση της Μέρκελ και όσα συμβολίζει, το αποτέλεσμα αποτελεί μια παταγώδη αποτυχία της πολιτικής της. Το τι θα κάνει είναι δικό της θέμα. Προς το παρόν επέλεξε το πρωτόκολλο, σε αντίθεση με τους περισσότερους ευρωπαίους παράγοντες. Δεν αποδεικνύεται μικρόνους;

Ανώνυμος είπε...

Ο Διαμαντόπουλος ξαναβγήκε στην Καστοριά, με καμιά δεκαριά ψήφους διαφορά από τον δεύτερο του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά έκλεισε ραντεβού στα γουναράδικα με τον Καμένο. Μετά σου λέει δεν φταίει ο λαός.

Ανώνυμος είπε...

Πρώτα λέει ότι θα δώσει πολιτικό και όχι θρησκευτικό όρκο και μετά με πλήρη σεβασμό στην ορθοδοξία (παρά τα όσα λέει η νέα τρελαμένη της πολιτικής μας ζωής κα Σπυράκη) πάει και βρίσκει τον αρχιεπίσκοπο για να δουν τι θα κάνουν με την ανθρωπιστική κρίση.

Είναι να μην τρελαίνεται η κα;

Ανώνυμος είπε...

Σαν κλέφτης έφυγε απ' το Μαξίμου ο άθλιος...
Ούτε ο Άδωνις δεν μπόρεσε να ψελλίσει μια δικαιολογία...

Ανώνυμος είπε...

Επιβεβαιώνονται οι φήμες για Καραμανλή: Φορτηγό με Playstation, τώρα έξω από το Προεδρικό!

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.moyfanet&id=39127

Ανώνυμος είπε...

Αυτή την ώρα ο Κώστας Μπάρκας στον ΣΚΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Το να προταθεί για πρόεδρος της δημοκρατίας Καραμανλής / Αβραμόπουλος μπορεί να υπηρετεί συγκυριακές πολιτικάντικες στοχεύσεις, δεν υπηρετεί όμως το κυρίαρχο στόχο.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να συμβολίζει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ιδιαίτερα τώρα.

Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς χώρους.

Οι δύο αυτοί "κύριοι" όμως συμβολίζουν ακριβώς τα αντίστροφα.

Για να μην το αφήσω εντελώς ασαφές ας πω το απλούστερο:

Πρέπει να συμβολίζουν τουλάχιστον την προσπάθεια.

Ο αχαρακτήριστος και ο κος ΤΙΠΟΤΑ μακράν απέχουν του στοιχειώδους αυτού προτερήματος.

Θα πείτε ποιος μας ρωτάει;

Ευτυχώς δεν έχουμε την ανάγκη να μας ρωτήσουν!

Έχουν όμως ανάγκη την απάντησή μας.

Ανώνυμος είπε...

Στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι περισσότεροι από τους υπουργούς είναι κρυωμένοι,βηχουν συνέχεια με αποτέλεσμα να μην ακούγεται ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Λόγω ίωσης προφανώς.
Αλλο ένα θέμα που νομίζω πως δεν θα αφήσει ασχολίαστο η αξιωματική αντιπολίτευση λέγοντας πως η έλλειψη
γραβάτας φταίει.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΚΑΣΕ ΜΟΛΛΙΣ ΤΩΡΑ!Δεν ενδιαφερει τον Δ.Αβραμοπουλο η Πρ.της Δημοκρατιας!Εντονο ενδιαφερον για προσωπο τις περιοχης μας!Βρε λεεεεςςςς!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορώ να φανταστώ εξεταστική επιτροπή για την οικονομία με Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωστάκη. Οπότε;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΡΑΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΟΥΤΣΗ

ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

Ο ΕΝΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΛΕΓΑΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΜΕ ΠΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ.

Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΔΕΝ
ΕΦΤΑΣΕ ΕΔΩ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΛΕΓΑΝ ΒΟΥΤΣΗ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η ΖΩΗ ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ

Ανώνυμος είπε...

από τον pitsirikos:

Έτσι όπως πάνε ντυμένοι οι συριζαίοι στο υπουργικό συμβούλιο, αν ο Τσίπρας μιμηθεί τον ΓΑΠ και καλέσει τον Ιερώνυμο, ο Ιερώνυμος θα πρέπει να βάλει κομπινεζόν.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό δεν είναι τίποτε (κυρίως γιατί ο Ιερώνυμος δείχνει σοβαρός). Όταν ο Τσίπρας κάνει δημοψήφισμα θα δούμε πόσο αντέχει ο κώλος μας με ή χωρίς κομπινεζόν!

Ανώνυμος είπε...

Αποφάσισα να κάνω αντίσταση. Πάω να αγοράσω γραβάτα.
pitsirikos

Ανώνυμος είπε...

Ο έτοιμος από καιρό να συνεργαστεί με τον ακροδεξιό Σαμαρά, Θεοδωράκης σε πλήρη σύγχυση.

Χθες "προειδοποίησε" τον ΣΥΡΙΖΑ μην τυχόν και κάνει Δημοψήφισμα γιατί θα το θεωρήσει ως ηρωική έξοδο.

Ξέχασε να μας πει ότι το Δημοψήφισμα γίνεται με συγκεκριμένους όρους και κανόνες με απόφαση της Ελληνικής Βουλής.

Οπότε το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό:

Μιας και του ίδιου δεν του πέφτει λόγος αν θα γίνει ή όχι (δεν έχει τα κουκιά για να το επηρεάσει) θα αποδεχθεί το δικαίωμα της Ελληνικής Βουλής να το διενεργήσει ή έχει ήδη αρχίσει να βάζει πλάτη σε όσους εντός ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΤΟΣ Ελλάδας δεν τους καλοαρέσει η ιδέα;

Τα υπόλοιπα είναι για τα πανηγύρια.

ΥΓ.

Ένα από τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε στο μέλλον είναι ότι θα πρέπει να διευκρινίζουμε ότι το επίθετο Θεοδωράκης δεν σημαίνει πάντα αυτό που σήμαινε.

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΓΕΛΙΑ Πωλουνται ΑΥΓΑ από κοτες Κολεγιου,οχι αλανιαρες.Το κοτετσι τους εχει κλιματισμο-τηλεοραση-τηλεφωνο κ.λ.π.Η ερωτικη τους σχεση με τον κοκορα,ελεγχεται απολυτως.Ο κόκορας κανει τεστ για AIDS κάθε εβδομαδα.

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=IuLG6wIYLp0

καλημερες.Τ.

Ανώνυμος είπε...

Ο οποιος εξακολουθει και πανηγυριζει την τριτη θεση λες και δεν τη μοιραζεται με αλλους.......

Ανώνυμος είπε...

Με αυτά που ακούμε σχηματίζω την εντύπωση ότι θα γελάσουμε πολύ πριν κλάψουμε γοερά.

Κανόνισε Αλέξη...

Ανώνυμος είπε...

Εχω μια απορια.Εδω και χρονια περνω μαζι μου ένα..σακιδιο με κολατσιο για τη δουλεια μου[ξερεις,2 ελουλιες,μια τοματα,2 φετες ψωμι,κανα αυγο,τετοια]όπως κανουν ολοι οι μεροκαματιαριδες.Με αυτά που βλεπω αυτές τις 2-3 μερες,λες να το παρατησω σπιτι,μη με περασουν για..Συριζαιο και βρω κανα μπελια;Και πεταξα και τον..ντουρβα τις μακαριτσας τις γιαγιας,γ@μωτη μου!!!

Ανώνυμος είπε...

νεαρε:29 Ιανουαρίου 2015 - 3:52 μ.μ.


-και ποσα παιρνεις ειπαμε????

Ανώνυμος είπε...

Με σακίδιο στην πλάτη περισσότερο ποταμίσιος κινδυνεύεις να θεωρηθείς. Την αγωνία σου ομολογώ δεν την κατάλαβα. Κατά τα άλλα επιστροφή στις ρίζες για αυτό ψάξε κανένα σεντούκι. Ο τουρβάς παραπέμπει σε άλλους συμβολισμούς. Και μην ξεχνάς και η Μπιρμπίλη σακίδιο κουβάλαγε.

Ανώνυμος είπε...

ειρηνη υμιν τεκνα μου,
τωρα ειναι ωρα για τσιπρα...Τ.

Ανώνυμος είπε...

σημερα ειναι να βγαλεις φωτο το φραγμα εχει τοσο νερο που ειχε 10 χρονια να κατεβασει!60 ποντοι φιλε!μερααααα