...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Μεγάλη  Δευτέρα  02  Απριλίου  2018  και  ώρα  14 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.        Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.        Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.        Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
4.        Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  ΕΤΑΝΑΜ   Α. Ε.   Ο.Τ.Α.
5.        Έγκριση  της  αριθ. 11/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  διενέργεια  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2017  και  την  ανάθεση  σε  Ορκωτό  Λογιστή – Ελεγκτή  για  την  διενέργεια  του  διαχειριστικού  ελέγχου. 
6.        Έγκριση  διόρθωσης  κτηματολογικής  εγγραφής  δημότη  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών.
7.        Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
8.        Έγκριση  επέκτασης  δημοτικού  φωτισμού.
9.        Χαρακτηρισμός  τμήματος  10ης  Επαρχιακής  οδού  ( εντός  Θεσπρωτικού ).  
10.    Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Καθαρισμός  με  αμμοβολή  κτιρίων  και  κοινοχρήστων  χώρων  στη  Δημοτική  Ενότητα  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
11.    Αποδοχή  ποσού  38.772,31 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδού  προς  Αγία  Μαρίνα  Ριζοβουνίου  Δήμου  Ζηρού »  και  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.


12.    Αποδοχή  τροποποιημένης  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014 – 2020 »  της  πράξης  με  τίτλο :                   « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού »,  με  ταυτόχρονη  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  Δήμου  Ζηρού. 
13.    Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  και  έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  διεθνούς  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού » συνολικού  προϋπολογισμού  1.484.690,44 €. 
14.    Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
15.    Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
16.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
17.    Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
18.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                    « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Χασίδης Χρήστος


Δεν υπάρχουν σχόλια: