ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ:απευθείας σύνδεση με φωλιά πελαργών.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/3/2018Συνεδριάζει
 την  Δευτέρα  12  Μαρτίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.            Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.            Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.            Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  4ου  τριμήνου  έτους  2017  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
4.            Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  Ζηρού,  έτους  2018.
5.            Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παράθεση  δείπνου  στους  συμμετέχοντες  στη  ετήσια  Γενική  Συνέλευση  του  Δικτύου  Πόλεων  με  Λίμνες  που  θα  διεξαχθεί  στη  Φιλιππιάδα  στις  21  και  22  Απριλίου  2018.
6.            Διαγραφή  οφειλών  κατά  του  Δήμου,  λόγω  παραγραφής  και  μη  νομιμοποίησης  δαπανών. 
7.            Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
8.            Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
9.             Έγκριση  επιστροφής  μέρους  εγγυητικών  επιστολών  από  την  σύμβαση  προμήθειας  καυσίμων  έτους  2016 – 2019.
10.        Αποδοχή  ποσού  44.470,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  έτους  2018.
11.        Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014 – 2020 »  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  1.484.690,44 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή.
12.        Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.

13.         Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2018,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
14.        Έγκριση  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )   για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού.
15.        Έγκριση  της  αριθ.  25/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  αίτημα  αναπλήρωσης – αντικατάστασης  διοριστέου  Δ. Ε.  μαγείρων  προς  ΑΣΕΠ.
16.         Έγκριση  της  αριθ. 27/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.
17.         Έγκριση  τροποποίησης  της  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο : «  Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
18.        Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
19.         Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ».
20.         Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                  « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας ».
21.         Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                  « Βελτίωση  υποδομών  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  Τοπικής  Κοινότητας  Γυμνοτόπου ».
22.         Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                  « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
23.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Πρόληψη  και  αποκατάσταση  ζημιών  στο  δίκτυο  υποδομών  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού – Εγκιβωτισμός  όμβριων  κεντρικού  αγωγού   Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
24.        Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας ».
25.         Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: