Ζωντανή σύνδεση με φωλιά στην Φιλιππιάδα

...παλιές φωτογραφίες στο τέλος κάτω-κάτω...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού

Την Δευτέρα  20 Μαίου  2013    και  ώρα  19 : 00 συνεδριάζει        το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:
-1.    Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2011  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2011
1.     Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
2.     Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
3.     Έγκριση  αποδοχής  ένταξης  της  πράξης  με  τίτλο : « Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Προσαρμό – ΖΩ »  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007 – 2013 »,  αποδοχής  της  σχετικής  πίστωσης  που  αναλογεί  στο  Δήμο  Ζηρού  για  δράσεις  δημοσιότητας – δικτύωσης,  ποσού  10.231,20 €  και  καθορισμός  τρόπου  υλοποίησης  αυτής
4.     Αποδοχή  ποσού  58.008,27 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπανών  μεταφοράς  μαθητών 
5.     Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού
6.     Αντικατάσταση  παραιτηθέντος  μέλους  προερχόμενο  από  τη  μειοψηφία  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νομικού  Προσώπου  με  τίτλο : « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου – Δήμου  Ζηρού »   
7.     Τροποποίηση  των  αριθ.  70/2012  και  37/2013  προηγούμενων  αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου : « Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων » 
8.     Τροποποίηση  της  αριθ.  193/2013  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου : « Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  πράξης  με  τίτλο :  ‘’ Τεχνική  υποστήριξη  για  την  ενίσχυση  της  διοικητικής  οργάνωσης  και  ενίσχυσης  της  διαχειριστικής  επάρκειας  του  Δήμου  Ζηρού ‘’  προϋπολογισμού  50.000,00 € »
9.     Τροποποίηση  της  αριθ.  61/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου :                       « Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης των 842.097,50 €,   του  ενταγμένου  στο  πρόγραμμα : ‘’ Περιβάλλον  και Αειφόρος Ανάπτυξη ‘’  2007 – 2013    έργου  με  τίτλο : ‘’ Πρότυπα  επιδεικτικά  έργα  αξιοποίησης  ΑΠΕ  και  δράσεις  ΕΞΕ  σε  υφιστάμενα  δημόσια  σχολικά  κτήρια  του  1ου  και  2ου  Γυμνασίου  Φιλιππιάδας  του  Δήμου  Ζηρού ‘’,  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού »
10.  Έγκριση  τοποθέτησης  συστήματος  τεντών  από  τους  ιδιοκτήτες  της  επιχείρησης  Μαγκλάρας – Μουστακλής  Ο. Ε.,  σε  παραχωρούμενο  από  το  Δήμο  προς  χρήση  κοινόχρηστο  χώρο  της  πλατείας  Ηρώων  Πολυτεχνείου  για  τη  στέγαση  τραπεζοκαθισμάτων
11.  Έγκριση  οριστικών  μελετών  για  την  εκτέλεση  του  έργου : « Πρότυπο  επιδεικτικό  έργο  εφαρμογών  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  εξοικονόμηση  ενέργειας  στο  1ο  και  2ο  Γυμνάσιο  Φιλιππιάδας »
12.  Έγκριση  μελετών  ( τεύχη  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προϋπολογισμού )  των  πράξεων  που  υποβλήθηκαν  στο  πρόγραμμα  « Αστική  Αναζωογόνηση  2012 –  2015 »     
13.  Έγκριση  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν  και  καθορισμός  τρόπου  πραγματοποίησής  τους  για  την  κάλυψη  δράσεων  Πυροπροστασίας,  προϋπολογισμού  33.400,00 €
14.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
15.  Καθορισμός  οδών  ή  τμημάτων  οδών  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας  για  βελτίωση  και  επιδιόρθωση  του  ασφαλτικού  τάπητα  μέσω  του  έργου :  « Ασφαλτοστρώσεις  οδικού  δικτύου  Δήμου  Ζηρού »
16.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
17.  Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα » 
18.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Αγροτική  οδοποιία                              ( κατασκευή  σωληνωτών )  Δήμου  Ζηρού »
19.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Επισκευή  ομβροδεξαμενών  Τ. Κ.  Ανωγείου »
20.  Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως τη δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’ της Τοπικής Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Ζηρού »
21.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Συνδέσεις  παροχών  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Άσσου »
22.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :                     « Κατασκευή δεξαμενής στο Θεσπρωτικό  και  επισκευές  δεξαμενών  στα  Δ. Δ. Θεσπρωτικού »
23.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πολυστάφυλου »
24.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  έναντι  οικίας  Βάση  Σπυρίδωνα »
25.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2012
26.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2013
27.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2012
28.  Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: